2.2.2015-6Матица српска и Институт за српски језик САНУ објавили су монографију „Синтакса сложене реченице у српском језикуˮ (у обиму од 766 страна) групе аутора: Предраг Пипер, Миливоје Алановић, Слободан Павловић, Ивана Антонић, Људмила Поповић, Марина Николић, Дојчил Војводић, Срето Танасић, Биљана Марић; у редакцији Предрага Пипера. Књигу су рецензирали: академик Јасмина Грковић-Мејџор, академик Милорад Радовановић, проф. др Владислава Ружић.

Књига је подељена на следећа поглавља: Опште одлике сложене реченице (Предраг Пипер), Напоредносложене реченице (Предраг Пипер), Зависносложене реченице: Реченице са допунском клаузом (Миливој Алановић), Реченице са односном клаузом (Слободан Павловић), Реченице с временском клаузом (Ивана Антонић), Синтакса таксиса (Људмила Поповић), Реченице са просторном клаузом (Предраг Пипер), Реченице с поредбеном клаузом (Марина Николић), Реченице с начинском клаузом (Марина Николић), Реченице са клаузама категоријалног комплекса условљености (Дојчил Војводић), Асиндетске реченице (Срето Танасић), Управни и неуправни говор и друга средства изражавања туђег говора (Биљана Вићентић), Синтаксичка деривација сложене реченице (Биљана Вићентић). Следе Библиографија српске синтаксе: сложена реченица (Мирјана Адамовић, Вукашин Стојиљковић), са 655 библиографских јединица, и Предметни регистар.

Књига је у целини у теоријско-методолошком и емпиријском погледу утемељена, како на традицији тако и на актуелним сазнањима из области словенске и српске синтаксе и представља значајан допринонос српској али и словенској лингвистици.

 

Comments are closed.