2.2.2015-6Матица српска је објавила монографију„Славенизми у раним драмама Јована Стерије Поповићаˮ др Милене Зорић у обиму од 290 страна, као резултат рада на пројекту Речник славеносрпског језика. Књигу су рецензирали проф. др Исидора Бјелаковић и проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић.

Иако публикација сличног профила – дакле она у којој су као централни сегмент проучавања постављени славенизми у језику једног аутора предстандардне епохе развоја српског књижевног језика – у србистици није новина, истраживање чији су резултати приказани у овој монографији представља право освежење – како у теоријско-методолошком смислу тако и у погледу домена и области које су обухваћене анализом.

Анализа славенизама у овом истраживању, наиме, не подразумева само уобичајену, али неопходну, крајње педантну и прецизну дескрипцију забележене грађе са фонетско-фонолошког и творбеног аспекта, као и израду речника, него је у њој посебна пажња посвећена лингвостилистилистичком, књижевном и драматуршком аспекту, те се анализира улога славенизама у Стеријиним драмама. Ово треба посебно нагласити јер интердисциплинарност често не представља атрибут истраживања славенизама међу домаћим лингвистима. У том смислу, ова монографија чини се јединственом у досадашњој србистичкој литератури.

Посебан допринос свакако представља речник славенизама, структуриран према узусима постављеним за Речник славеносрпског језика, уз прецизне податке о његовој микроструктури и транскриптивним решењима. Овако конципиран, речник пружа додатну могућност увида у комплетан систем славенизама анализираних дела, у њихову оригиналну графију, шири контекст и сл.

Добро утемељена у теоријско-методолошком погледу, са брижљиво прикупљеним примерима из репрезентативног корпуса, уз увид у релевантну литературу, ова монографија представља значајан допринос познавању и функцији славенизама у језику једног од централних стваралаца предвуковске епохе – Јована Стерије Поповића.

 

Comments are closed.