Prva jugoslovenska simfonija na LiparuМиленко Пауновић
Прва југословенска симфонија на Липару, оркестарска партитура
2009, 170 стр.
ISBN 978-86-7946-025-7
цена: 300,00 дин.


Образац за поручивање:

 

(CIP 78+792(082), ISSN 0352-9738, COBISS.SR-ID 16339202) покренут је 1987. године као часопис оријентисан претежно ка историјским, естетским и теоретским проучавањима позоришне и музичке уметности. Oбјављују се искључиво оригинални научни радови – из театрологије, музикологије и етномyзикологије. Посебнa пажња посвећена је питањима развоја ових уметности на простору Југоисточне и Средње Европе, претежно унутар културе Срба и других културом повезаних народа у региону. Све радове који стигну у редакцију оцењују два стручна рецензента, а по потреби и више њих. Зборник се штампа на српском језику ћириличким писмом, са резимеом на енглеском. Рукописи које аутори пошаљу на једном од светских језика штампају се у оригиналу, са већим резимеом на српском. Садржаји часописа компонују се у три рубрике: 1. научнe студије, 2. нова архивска грађа, мемоарски прилози, 3. прикази и некролози. Прве две рубрике Зборника имају сажетке, кључне речи, резимеа на страним језицима по избору аутора, а сви објављени текстови УДК број по међународној библиотечкој класификацији. Зборник излази редовно, два пута годишње у обиму од око 25 ауторских табака. Сваки број садржи именски регистар, а доспева разменом у око 100 библиотека у свету.

Редакција Зборника Матице српске за сценске уметности и музику:

др Катарина Томашевић, главни и одговорни уредник (Музиколошки институт Српске академије наука и уметности, Београд)
др Живко Поповић,заменик главног и одговорног уредника (Универзитет у Новом Саду, Академија уметности)
др Мирјана Веселиновић Хофман (Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности)
др Зоран Ђерић Српско народно позориште/Универзитет у Бањој Луци, Академија умјетности
др Каталин Каич (Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет)
др Зоран Максимовић Позоришни музеј Војводине
др Ивана Перковић (Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности)
др Ира Проданов Крајишник (Универзитет у Новом Саду, Академија уметности)
Јернеј Вајс (Словенија)(Универзитет у Љубљани, Филозофски факултет)
др Јадвига Сопчак (Пољска)(Универзитет у Лођу, Катедра за славистику)

Архива:

број 61, година 2019.
број 60, година 2019.
број 59, година 2018.
број 58, година 2018.
број 57, година 2017.
број 56, година 2017.
број 55, година 2016.
број 54, година 2016.
број 53, година 2015.
број 52, година 2015.
број 51, година 2014.
број 50, година 2014.
број 49, година 2013.
број 48, година 2013.
број 47, година 2012.
број 46, година 2012.
број 45, година 2011.
број 44, година 2011.
број 43, година 2010.
број 42, година 2010.
број 41, година 2009.
број 40, година 2009.
број 39, година 2008.
број 38, година 2008.
број 37, година 2007.
број 36, година 2007.
број 34-35, година 2007.
број 32-33, година 2005.
број 30-31, година 2004.
број 28-29, година 2003.

Посебна издања

1. Др Нице Фрациле, ВОКАЛНИ МУЗИЧКИ ФОЛКЛОР СРБА И РУМУНА У ВОЈВОДИНИ, 1987, 616.
2. Др Божидар Ковачек, др Петар Марјановић, др Душан Михаиловић, Др Душан Рњак, О ТЕАТАРСКОМ ДЕЛУ ЈОАКИМА ВУЈИЋА, 1988, 152.
3. Др Миленко Мисаиловић, ТРАГЕДИЈА ВЛАСТИ И ВЛАДАЊА, Значења Софоклове трагедије ЦАР ЕДИП, 1988, 368.
4. Зборник радова, АНТИЧКИ ТЕАТАР НА ТЛУ ЈУГОСЛАВИЈЕ, 1989, 188.
5. Др Мирјана Веселиновић, УМЕТНОСТ И ИЗВАН ЊЕ, Поетика и стваралаштво Владана Радовановића, 1991. 224.
6. Корнелије Станковић, СРПСКО НАРОДНО ЦРКВЕНО ПОЈАЊЕ (Три књиге, 1,2,3, фототипско издаwе. Приредила др Даница Петровић) суиздавач: Српска академије наука и уметности, 1994, 150.
7. Др Зоран Т. Јовановић, НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ, суиздавач: Музеј позоришне уметности Србије, 1996, 588.
8. Др Софија Кошничар, РАДИО ТЕАТАР ПРОЗЕ АНДРИЋА, ЦРЊАНСКОГ И КРЛЕЖЕ, 1996, 328.
9. Др Мирјана Веселиновић, ФРАГМЕНТИ О МУЗИЧКОЈ ПОСТМОДЕРНИ, 1997, 188.
10. Др Петар Марјановић, СРПСКИ ДРАМСКИ ПИСЦИ XX СТОЛЕЋА, суиздавачи: Факултет драмских уметности, Београд, Академија уметности, Нови Сад, 1997, 356.
11. Мр Ана Матовић, БЕЋАРАЦ У ВОЈВОДИНИ, 1998, 164.
12. Др Јадвига Сопчак (Јаdwiga Sоbczak), ПОЉСКА АВАНГАРДНА ДРАМА У ЈУГОСЛАВИЈИ (1945-1990), 2001, 462.
13. Др Душан Рњак, РЕДИТЕЉСКЕ КЊИГЕ ЈОЦЕ САВИЋА, 2001, 230.
14. Драгољуб ─ Драган Шобајић, ДУШАН ТРБОЈЕВИЋ, портрет уметника, 2003, 137.
15. Др Зоран Јовановић, НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ КРАЉ АЛЕКСАНДАР 1 У СКОПЉУ (1913-1941), 2005, Мирослав Мики Радоњић, СТЕРИЈА У ОГЛЕДАЛУ 20. ВЕКА , суиздавач: Позоришни музеј Војводине, 2006, 142 стр.
16. Др Живко Поповић, СТЕРИЈИН ТВРДИЦА У ПОРЕЂЕЊУ СА ПЛАУТОВИМ, ДРЖИЋЕВИМ, МОЛИЈЕРОВИМ И ПУШКИНОВИМ, 2006
17. Сава Илић (Јелена Јовановић, приредила) МУЗИЧКО НАСЛЕЂЕ СРБА, ШОКАЦА И КАРАШЕВАЦА У РУМУНИИЈИ. 2006.
18. Мр Драгана Јеремић Молнар,  СРПСКА КЛАВИРСКА МУЗИКА У ДОБА РОМАНТИЗМА (1841- 1914) , 2007
19. Др Нице Фрациле, МУЗИЧКА ТРАДИЦИЈА СРБА У ВОЈВОДИНИ, Антологија, Избор 1., 2007
20. Зборник радова ВАГНЕРОВ СПИС ОПЕРА И ДРАМА ДАНАС, 2007
21. Др Весна Крчмар, ПОЗОРИШНЕ ДРАМАТИЗАЦИЈЕ ДЕЛА ИВЕ АНДРИЋА, 2007
22. Др Весна Крчмар, ПОЗОРИШНЕ ДРАМАТИЗАЦИЈЕ ДЕЛА ИВЕ АНДРИЋА, други том (ДРАМАТИYАЦИЈЕ У ВРЕМЕНУ), 2008.
23. Проф. др Соња Маринковић, МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У МУЗИКОЛОГИЈИ, 2009.
24. Биљана Миланковић (приредила): Миленко Пауновић, ПРВА ЈУГОСЛОВЕНСКА СИМФОНИЈА – НА ЛИПАРУ, партитура, 2009.
25. Др Катарина Томашевић: СРПСКА МУЗИКА НА РАСКРШЋУ ИСТОКА И ЗАПАДА? О ДИЈАЛОГУ  ТРАДИЦИОНАЛНОГ И МОДЕРНОГ У СРПСКОЈ МУЗИЦИ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА, 2009.
26. Марко Бабац, БОШКО ТОКИН, (1894-1953), (ПРВИ СРПСКИ ЕСТЕТИЧАР И КРИТИЧАР ФИЛМА) 2009.
27. Миодраг А. Васиљевић, НАРОДНЕ ПЕСМЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ. Приредио проф. др Драгослав Девић. 2009.
28.  Др Даница Петровић, (приређивач), Православно српско црквено пјеније по старом карловачком начину удесио Тихомир Остојић.. Издавач је Матица српска у сарадњи са Музиколошким институтом САНУ, 2010
29.  Др Весна О. Марковић, Плетенице стилских фигура у омилијама Св. Јована Златоустог. 2010
30.  Мр Маријана Кокановић (приредила) Из новосадских салона – Албум салонских композиција за клавир, 2010.
31. Др Зоран Т. Јовановић, Позоришно дело Милана Грола, 2011
32. Ивана Игњатов Поповић, Интуитивни Свет Ранка Младеновића (Драматичарски и критичарски рад Ранка Младеновића), 2011
33. Др Нада Савковић, Театрољубље, Суиздавач Академија уметности Нови Сад, 2012.

(CIP 75(082), ISSN 0352-6844 / UDK  7 (05)  COBISS.SR-ID 16491778) На скупштини Матице српске одржаној 31. марта 1963. године основано је Одељење за ликовне уметности Матице српске. Оквирни програми рада Одељења од почетка био је усмерен на све важније појаве из историје српске уметности у целини. На првој седници Одбора Одељења за ликовне уметности Матице српске одржаној 26. априла 1963. године покренута је публикација Зборник за ликовне уметности, а за уредника именован је академик Дејан Медаковић (1963 -2000), који је са сарадницима уредио првих 30 бројева Зборника. Бројеве 32-35, уредио је академик Динко Давидов. Од 2006. године формирана је нова редакција Зборника која ради у саставу: Главни и одговорни уредник, проф. др Александар Кадијевић, чланови Редакције: проф. др Миодраг Марковић, проф. др Лидија Мереник, проф. др Ненад Макуљевић и проф. др Кокан Грчев (Скопље, Македонија). Од 2011. године редакција је проширена са још два инострана, врло угледана члана, а то су проф. др Рудолф Клајн (Rudolf Klein) и проф. др Бисера Пенчева (Bissera Pentcheva), а од 2012. у редакцију су ушли и проф. др Иван Стевовић, проф. др Александар Игњатовић, проф. др Срђан Марковић и др Драган Дамјановић, ванредни професор из Загреба. Концепција Зборника своди се на садржину која гради велики лук од наше средњевековне уметности до модерне, сада већ и дигиталне. Ово значи да није територијално ни хронолошки омеђена. Зборник испољава отвореност према ауторима различитог научног интересовања, како према сарадницима у земљи, тако у центрима са територије бивше Југославије, и из иностранства, одакле се јавља леп број врло угледних имена. Зборник је отворен и према млађим сарадницима, којима се пружа прилика да своје прве радове објаве управо у Зборнику. Садржаји часописа компонују се у две рубрике. У првој рубрици, објављују се чланци расправе и прилози, а у другој прикази. Приликом утврђивања Садржаја Зборника, текстови су распоређени хронолошки, у зависности од материје коју сарадници обрађују. Чланци и расправе и прилози имају сажетке, кључне речи, резимеа на страним језицима по избору аутора и УДК број по међународној библиотечкој класификацији. Зборник излази један пут годишње у обиму до 50 ауторских табака. Сваки број садржи именски и географски регистар, а доспева разменом у око 100 библиотека у свету. Зборник Матице српске за ликовне уметности је од 29. марта 2016. године индексиран на ERIH PLUS листи часописа (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), која својим високим системом вредновања и строгим критеријумима окупља најугледније европске часописе из области друштвено-хуманистичких наука.

Редакција Зборнка Матице српске за ликовне уметности (именована на седници Управног одбора која је одржана 11. маја 2015. године)

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, главни и одговорни уредник (Универзитет у Београду – Филозофски факултет)

КОКАН ГРЧЕВ (Амерички колеџ у Скопљу)
МИОДРАГ МАРКОВИЋ (Универзитет у Београду – Филозофски факултет)
ЛИДИЈА МЕРЕНИК (Универзитет у Београду – Филозофски факултет)
НЕНАД МАКУЉЕВИЋ (Универзитет у Београду – Филозофски факултет)
ИВАН СТЕВОВИЋ (Универзитет у Београду – Филозофски факултет)
РУДОЛФ КЛАЈН (Универзитет Сент Иштван, Будимпешта)
БИСЕРА ПЕНЧЕВА (Универзитет Стенфорд, САД)
АЛЕКСАНДАР ИГЊАТОВИЋ (Универзитет у Београду, Архитектонски факултет)
СРЂАН МАРКОВИЋ (Универзитет у Нишу, Факултет уметности)
ДРАГАН ДАМЈАНОВИЋ (Универзитет у Загребу, Филозофски факултет – Одсјек за повијест умјетности)

Архива:

број 47, година 2019.
број 46, година 2018.
број 45, година 2017.
број 44, година 2016.
број 43, година 2015.
број 42, година 2014.
број 41, година 2013.
број 40, година 2012.
број 39, година 2011.
број 38, година 2010.
број 37, година 2009.
број 36, година 2008.

Посебна издања:

1. Др Мирослав Тимотијевић, Црква Светог Георгија у Темишвару, 1996, 414.
2. Др Мирослав Тимотијевић, Српско барокно сликарство,1996,516.
3. Др Миодраг Јовановић, Сликарство Темишварске епархије,1997, 573.
4. Др Мирјана Лесек, Барокно сликарство у Срему, 2001, 241.
5. Др Војислав Матић, Карловачке цркве, 2003, 171.
6. Олга Микић, Портрети Срба XVIII века, 2003, 253.
7. Проф. др Станислав Живковић, Српско сликарство XX века. , 2005
8. Др Војислав Матић, Манастир Беочнн  2006.
9. Сретен Петковић, Српски светитељи у сликарству православних народа. 2007.
10. Проф. др Станислав Живковић, Небојша Митрић, 2007.
11. Др Јасна Јованов, Стеван Алексић, 2008
12. Др Мирослава Костић, Јаков Орфелин и његово доба, 2008.
13. Мр Зоран Ракић, Цркве св. Димитрија и св. Саве у Хиландару, 2008.
14. Станислав Живковић, Неуништиви свет духовне лепоте, Суиздавач је Интерпринт, Београд, 2009.
15. Томе Серафимовски, Споменици и спомен-обележја/Tome Serafimovski, Monuments and memorials,2009.
16. Др Војислав Матић, Манастир Шишатовац  2010.

Metodologija naucnoistrazivackog rada u muzikologijiСоња Маринковић
Методологија научноистраживачког рада у музикологији
2009, 132 стр.
ISBN 978-86-7946-025-7
цена: 240,00 дин.


Образац за поручивање:

Studije iz privredne i drustvene istorije Vojvodine i SlavonijeСлавко Гавриловић
Студије из привредне и друштвене историје Војводине и Славоније од краја XVII до средине XIX века
2009, 233 стр.
ISBN 978-86-7946-026-4
цена: 540,00 дин.


Образац за поручивање:

Dekonstrukcija politike neutralnostiБиблиотека Прва књига
Ирена Јаворски
Деконструкција политике неутралности
2012, 215 стр.
ISBN 978-86-7946-102-5
цена: 300,00 дин.


Образац за поручивање: