Пети међународни научни скуп

Микологија, микотоксикологија и микозе

17–19. април 2013.

mikologijaОдељење за природне науке Матице српске организују Пети међународни научни скуп Микологија, микотоксикологија и микозе, који ће се одржати 17–19. априла 2013. године у Матици српској у Новом Саду. И овај скуп, као и претходна четири (2005, 2007, 2009, 2011), интердисциплинарног је карактера и на њему ће бити презентовани научни резултати бројних домаћих и страних истраживача који се баве микологијом и микотоксикологијом хране људи и животиња, животним намирницама у свим фазама производње, складиштења и транспорта, па све до обољења која ови токсични метаболити изазивају код људи и животиња. Део радова биће посвећен еколошком аспекту, микозама људи, животиња и биљака, али и корисним гљивама које се каостартер културе користе у ферментационим технологијама. Према истраживањима која се обављају у нашој земљи и према подацима из домаћих и светских извора уочава се стално присуство микотоксина као секундарних метаболита плесни у сточној храни и намирницама биљног и животињског порекла које се користе у људској исхрани. Последњих година, због глобалних климатских промена и температурних стресова, уочена је учесталија појава микотоксина, нарочито у житарицама. Војводина, као највећи произвођач житарица у нашој земљи, пре свега кукуруза и пшенице, витално је заинтересована за резултате наведених истраживања, јер су досадашња микотоксиколошка испитивања показала да су управо ове житарице најчешће контаминиране микотоксинима. Сточарска производња у нашој земљи има велике економске штете због микотоксикоза, а посебан проблем представљају биорезидуе појединих микотоксина који остају дуже или краће време у органима и ткивима животиња се користе у исхрани људи. Проблем микоза код људи и животиња такође је стално присутан у хуманој и ветеринарској медицини. Овај научни скуп треба да сагледа обим контаминације микотоксинима у намирницама биљног и животињског порекла, степен угрожености здравља људи и животиња микотоксикозама и обим њихове распрострањености. Саопштења ће бити представљена кроз четири тематске целине: Микологија; Микотоксини у животним намирницама и храни за животиње; Микотоксикозе људи, животиња и биљака; Микозе људи, животиња и биљака. Рецензирани радови биће објављени у Зборнику Матице српске за природне науке, који ће бити објављен пре почетка Скупа, као и претходна четири пута.

Програм научног скупа:

МАТИЦА СРПСКА MATICA SRPSKA ПЕТИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП THE 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC MEETING MИКОЛОГИЈА, МИКОТОКСИКОЛОГИЈА И МИКОЗЕ MYCOLOGY, MYCOTOXICOLOGY AND MYCOSES Програм Programme Нови Сад / Novi Sad 17-19. април 2013 / Аpril 17-19, 2013

Научни одбор Петог међународног научног скупа Микологија, микотоксикологија и микозе Scientific Board of The 5 th International scientific meeting Mycology, Mycotoxicology and Mycoses Проф. др Драган Станић, председник Матице српске (Србија) Professor Dragan Stanić, Ph.D., President of Matica Srpska (Serbia) Проф. др Ференц Балаж (Србија) Professor Ferenc Balaž, Ph.D. (Serbia) Др Ханс П. ван Егмонд (Холандија) Hans P. van Egmond, Ph.D. (The Netherland) Академик Драгутин Ђукић (Србија) Akademician Dragutin Djukić (Serbia) Академик Рудолф Кастори (Србија) Akademician Rudolf Kastori (Serbia) Проф. др Ђоко Кунгуловски (Македонија) Professor Dzoko Kungulovski, Ph.D. (Macedonia) Др Антонио Логриеко (Италија) Antonio Logrieco, Ph.D. (Italy) Др Антонио Морети (Италија) Antonio Moretti, Ph.D.(Italy) Проф. др Елиас Неранзис (Грчка) Professor Elias Nerantzis, Ph.D. (Greece) Проф. др Хрвоје Павловић (Хрватска) Professor Hrvoje Pavlovic, Ph.D. (Croatia) Проф. др Стеван Попов (Србија) Professor Stevan Popov, Ph. D. (Serbia) Проф. др Петер Распор (Словенија) Professor Peter Raspor, Ph. D. (Slovenia) Проф. др Алексеј Смирнов (Русија) Professor Alexei Smirnov, Ph.D. (Russia) Проф. др Дилек Хеперкан (Турска) Professor Dilek Heperkan, Ph.D. (Turkey) Проф. др Марија Шкрињар (Србија) Professor Marija Škrinjar, Ph.D. (Serbia) ― 1 ― Организациони одбор Петог међународног научног скупа Микологија, микотоксикологија и микозе Organization Board of The 5 th International scientific meeting Mycology, Mycotoxicology and Mycoses Проф. др Марија Шкрињар, председник (Србија) Professor Marija Škrinjar, Ph.D., President (Serbia) Mр Мира Ач (Србија) Mira Ač, M.Sc. (Serbia) Проф. др Ференц Баги (Србија) Professor Ferenc Bagi, Ph.D. (Serbia) Др Славица Весковић Морачанин (Србија) Slavica Vesković Moračanin, Ph.D. (Serbia) Проф. др Јелена Вукојевић (Србија) Professor Jelena Vukojević, Ph.D. (Serbia) Академик Драгутин Ђукић (Србија) Akademician Dragutin Djukić (Serbia) Мирјана Зрнић, секретар (Србија) Mirjana Zrnić, Secretary (Serbia) Др Добрила Јакић Димић (Србија) Dobrila Jakić Dimić, Ph.D. (Serbia) Др Јелена Левић (Србија) Jelena Lević, Ph.D. (Serbia) Проф. др Ида Лескошек Чукаловић (Србија) Professor Ida Leskošek Čukalović, Ph.D. (Serbia) Проф. др Милан Матавуљ (Србија) Professor Milan Matavuly, Ph.D. (Serbia) Проф. др Стеван Маширевић (Србија) Professor Stevan Maširević, Ph.D. (Serbia) Проф. др Миомир Никшић (Србија) Professor Miomir Nikšić, Ph.D. (Serbia) Проф. др Игор Стојанов (Србија) Professor Igor Stojanov, Ph.D. (Serbia) ― 2 ― Среда, 17. април 2013. Свечана сала Матице српске Wednesday, April 17, 2013 State-room of Matica Srpska 7.30-9.00 Регистрација учесника / Registration of Participants 9.00 Отварање и поздрави / Opening Ceremony and Greetings Председништво / Chairmanship Стеван Маширевић, Марија Шкрињар, Антонио Логриеко Stevan Maširević, Marija Škrinjar, Antonio Logrieco 9.30 Уводнo предавање / Plenary Lecture 9.30-10.00 Ханс П. ван Егмонд: МИКОТОКСИНИ: РИЗИЦИ, РЕГУЛАТИВА И ЕВРОПСКА САРАДЊА (Холандија) Hans P. van Egmond: MYCOTOXINS: RISKS, REGULATIONS AND EUROPEAN CO-OPERATION (The Netherland) 10.00-10.30 Антонио Логриеко: ЗНАЧАЈ УМРЕЖАВАЊА У ПРОЦЕНИ И СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД МИКОТОКСИНА (Италија) Antonio Logrieco: IMPORTANCE OF NETWORKING IN THE AVALUATION AND MIMIMIZATION OF MYCOTOXIN RISK (Italy) 10.30-11.00 Антонио Морети: УТВРЂИВАЊЕ РАЗНОЛИКОСТИ ТОКСИГЕНИХ ВРСТА ПЛЕСНИ НА ГЛОБАЛНОМ НИВОУ У ОКВИРУ ЕВРОПСКОГ ПРОЈЕКТА MYCORED (Италија) Antonio Moretti: SCREENING BIODIVERSITY OF TOXIGENIC FUNGI AT A GLOBAL LEVEL WITHIN THE EU PROJECT MYCORED (Italy) ― 3 ― 11.00 Пауза / Break 11.30 Председништво / Chairmanship Ханс ван Егмонд, Славица Весковић Морачанин, Јанош Варга Hans van Egmond, Slavica Vesković Moračanin, Janos Varga 11.30-11.45 Славица Весковић Морачанин, Марија Шкрињар, Владислава Шошо, Невена Благојев: АНТИФУНГАЛНА АКТИВНОСТ БАКТЕРИЈА МЛЕЧНЕ КИСЕЛИНЕ (Србија) Slavica Vesković Moračanin, Marija Škrinjar, Vladislava Šošo, Nevena Blagojev: ANTIFUNGAL ACTIVITY OF LACTIC ACID BACTERIA (Serbia) 11.45-12.00 Ирена Кирилов, Гордана Ђокић, Саша Попов: ВАЛИДАЦИЈА ИМУНОЕНЗИМСКИХ ТЕСТОВА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ АФЛАТОКСИНА, ПРИСУТНИХ У ХРАНИ (Србија) Irena Kirilov, Gordana Đilas, Saša Popov: VALIDATION OF IMMUNOENZYMATIC TESTS FOR THE DETECTION OF AFLATOXIN PRESENT IN FOOD (Serbia) 12.00-12.15 Војислава Бурсић, Горица Вуковић, Игор Јајић, Сања Лазић, Магдалена Кара, Радмило Чоловић, Ђуро Вукмировић: QuEChERS АНАЛИЗА АФЛАТОКСИНА Б1 И Г1 У КУКУРУЗУ (Србија) Vojislava Bursić, Gorica Vuković, Igor Jajić, Sanja Lazić, Magdalena Kara, Radmilo Čolović, Đuro Vukmirović: АNALYSIS OF AFLATOXINS B1 AND G1 IN MAIZE BY QuEChERS (Serbia) 12.15-12.30 Јована Кос, Елизабет Јанић Хајнал, Јасна Мастиловић, Иван Миловановић, Бојана Кокић: УТИЦАЈ СУШЕ НА ПОЈАВУ АФЛАТОКСИНА У КУКУРУЗУ (Србија) Jovana Kos, Elizabet Јanić Hajnal, Јasna Mastilović, Ivan Milovanović, Bojana Kokić: THE INFLUENCE OF DROUGHT ON THE OCCURENCE OF AFLATOXINS IN MAIZE (Serbia) 12.30-12.45 Милош Капетанов, Дубравка Поткоњак, Игор Стојанов, Милица Живков Балош, Сандра Јакшић: ПОЈАВА И ПОСЛЕДИЦЕ АФЛАТОКСИНА У КОМПОНЕНТАМА И ПОТПУНИМ СМЕШАМА ЗА ИСХРАНУ ЖИВИНЕ У 2012. ГОДИНИ (Србија) Miloš Kapetanov, Dubravka Potkonjak, Igor Stojanov, Milica Živkov Baloš, Sandra Jakšić: EFFECT OF FEED CONTAMINATION WITH AFLATOXIN ON POULTRY HEALTH AND PERFORMANCE IN 2012 (Serbia) ― 4 ― 12.45-13.00 Каролина Бодочи, Ференц Баги, Јанош Берењи, Вера Стојшин, Драгана Будаков, Ливиа Нађ: СТЕПЕН ЗАРАЗЕ СЕМЕНА ГАЈЕНОГ СИРКА ГЉИВАМА ИЗ РОДА Fusarium (Србија) Karolina Bodoči, Ferenc Bagi, Janoš Berenji, Vera Stojšin, Dragana Budakov, Livia Nađ: LEVEL OF SEED INFECTION OF CULTIVATED SORGHUM WITH FUNGI FROM GENUS Fusarium (Serbia) 13.00-13.15 Ксенија Нешић, Сандра Јакшић: ПРЕВЕНЦИЈА, КОНТРОЛА И ДЕТЕКЦИЈА Fusarium МИКОТОКСИНА (Србија) Ksenija Nešić, Sandra Jakšić: PREVENTION, CONTROL AND DETECTION OF Fusarium TOXINS (Serbia) Дискусија / Discussion 13.30 Коктел / Coctail Party 13.30-14.30 Постер секција / Poster section 14.45 Председништво / Chairmanship Aнтонио Морети, Јована Кос, Јелена Левић Antonio Moretti, Jovana Kos, Jelena Lević 14.45-15.00 Игор Јајић, Саша Крстовић, Биљана Перишић, Сандра Јакшић, Воjислава Бурсић, Радивоје Јевтић, Биљана Абрамовић: ПРИСУСТВО ЗЕАРАЛЕНОНА У НАЈЧЕШЋЕ УЗГАЈАНИМ СОРТАМА ПШЕНИЦЕ У СРБИЈИ (Србија) Igor Jajić, Saša Krstović, Biljana Perišić, Sandra Jakšić, Vojislava Bursić, Radivoje Jevtić, Biljana Abramović: PRESENCE OF ZEARALENONE IN THE MOST COMMONLY GROWN WHEAT CULTIVARS IN SERBIA (Serbia) 15.00-15.15 Елизабет Јанић Хајнал, Јована Кос, Јасна Мастиловић: ПРИСУСТВО Т-2 И ХТ-2 TОКСИНА У КУКУРУЗУ (Србија) Elizabet Janić Hajnal, Jovana Kos, Jasna Mastilović: PRESENCE OF T-2 AND HT-2 TOXINS IN MAIZE (Serbia) 15.15-15.30 Загорка Станојев, Ференц Баги, Марија Бодрожа Соларов, Вера Стојшин, Јована Вучковић, Драгана Будаков, Каролина Бодочи: МИКОБИОТА ЗРНА ПШЕНИЦЕ У СРБИЈИ ТОКОМ 2010 (Србија) Zagorka Stanojev, Ferenc Bagi, Marija Bodroža Solarov, Vera Stojšin, Jovana Vučković, Dragana Budakov, Кarolina Bodoči: MYCOBIOTA OF SERBIAN WHEAT GRAIN IN 2010 (Serbia) ― 5 ― 15.30-15.45 Стамен Радуловић, Радмила Марковић, Д. Милић, Добрила Јакић Димић, Драган Шефер: СТЕПЕН МИКОТОКСИКОЛОШКЕ КОНТАМИНАЦИЈЕ ХРАНИВА И КРМНИХ СМЕША ЗА ИСХРАНУ СВИЊА И ЖИВИНЕ ТОКОМ ПЕРИОДА 2007–2012. НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Србија) Stamen Radulović, Radmila Marković, D.Milić, Dobrila Jakić Dimić, Dragan Šefer: DEGREE OF MYCOTOXICOLOGICAL CONTAMINATION OF FEED AND COMPLETE FEED MIXTURES FOR PIGS AND POULTRY FEEDING DURING THE PERIOD 2007–2012 ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF SERBIA (Serbia) 15.45 Пауза / Break 16.30-17.00 Промоција књиге / Book Promotion САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЈА ЗЕМЉИШТА Драгутин Ђукић, Всеволд Јемцев, Лека Мандић SANITARY MICROBIOLOGY OF SOIL Dragutin Đukić, Vsevolod Jemcev, Leka Mandić ТРИХОТЕЦЕНИ Добрила Јакић Димић TRICHOTHECENES Dobrila Jakić Dimić Презентација фирми / Presentation of the companies Дискусија / Discussionš l › ― 6 ― Четвртак, 18. април 2013. Свечана сала Матице српске Thursday, April 18, 2013 State-room of Matica Srpska Председништво / Chairmanship Радмила Ресановић, Хрвоје Павловић, Ергун Демир Radmila Resanović, Hrvoje Pavlović, Demir Ergün 9.00 Уводно предавање / Plenary Lecture 9.00-9.30 Jанош Варга, Ђенђи Сигети, Шандор Кочубе, Николета Барањи, Оршоја Tерек, Ксенија Палфи, Беата Тот: ПРИСУСТВО ЦРНИХ АСПЕРГИЛА КАО ЉУДСКИХ ПАТОГЕНА НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА У МАЂАРСКОЈ (Мађарска) János Varga, Gyöngyi Szigeti, Sándor Kocsubé, Nikolett Baranyi, Orsolyi Török, Xénia, Pálfi, Beáta Toóh(Hungary): OCCURRENCE OF BLACK Aspergilli ON AGRICULTURAL PRODUCTS AND AS HUMAN PATHOGENS IN HUNGARY (Hungary) 9.30-9.45 Радмила Ресановић, Милош Вучићевић, Јелена Недељковић Траиловић, Данка Маслаћ Стрижак, Весна Јаћевић: МИКОТОКСИНИ И ЊИХОВ ЕФЕКАТ НА ЉУДСКО ЗДРАВЉЕ (Србија) Radmila Resanović, Miloš Vučićević, Jelena Nedeljković Trailović, Danka Maslać Strižak, Vesna Jaćević: MYCOTOXINS AND THEIR EFFECT ON HUMAN HEALTH (Serbia) 9.45-10.00 Јелена Недељковић Траиловић, Бранко Петрјукић, Радмила Ресановић: ЗНАЧАЈ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ HACCP-A И АНАЛИЗЕ РИЗИКА У БОРБИ ПРОТИВ МИКОТОКСИКОЗА У ЦИЉУ ДОБИЈАЊА БЕЗБЕДНЕ ХРАНЕ (Србија) Jelena Nedeljković Trailović, Branko Petrjukić, Radmila Resanović: SIGNIFICANCE OF HACCP IMPLEMENTATION AND RISKS ASSESSMENT IN FIGHT AGAINST MYCOTOXICOSES IN ORDER TO OBTAIN SAFE FOOD (Serbia) 10.00-10.15 Владислава Шошо, Марија Шкрињар, Невена Благојев, Ивана Чабаркапа, Драган Лукић: АНТИФУНГАЛНА АКТИВНОСТ ОЛЕОРЕЗИНА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У МЕСНОЈ ИНДУСТРИЈИ НА НЕКЕ ТОКСИГЕНЕ ВРСТЕ РОДА Aspergillus (Србија) Vladislava Šošo, Marija Škrinjar, Nevena Blagojev, Ivana Čabarkapa, Dragan Lukić: ANTIFUNGAL ACTIVITY OF OLEORESINS USED IN MEAT INDUSTRY ON SOME TOXIGENIC Aspergillus spp. (Serbia) ― 7 ― 10.15-10.30 Јована Петровић, Дејан Стојковић, Милош Николић, Јасмина Гламочлија, Марина Соковић, Ана Ћирић: АНТИМИКРОБНА АКТИВНОСТ ВОДЕНОГ ЕКСТРАКТА ПЛОДОНОСНОГ ТЕЛА Agrocybe aegerita (Србија) Jovana Petrović, Dejan Stojković, Miloš Nikolić, Jasmina Glamočlija, Marina Soković, Ana Ćirić: ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF AQUEOUS EXTRACT OF Agrocybe aegerita (Serbia) 10.30-10.45 Сунчица Коцић Танацков, Гордана Димић, Јелена Левић, Љиљана Мојовић, Јелена Пејин: КОНТАМИНАЦИЈА ПОСЛАСТИЧАРСКИХ ПРОИЗВОДА ТОКСИГЕНИМ ПЛЕСНИМА (Србија) Sunčica Kocić Tanackov, Gordana Dimić, Jelena Lević, Ljiljana Mojović, Jelena Pejin: CONTAMINATION OF CAKES WITH TOXIGENIC MOULDS (Serbia) 10.45-11.00 Ивана Дебелић, Драгана Коцевски, Ведран Градвол, Хрвоје Павловић: АНТИФУНГАЛНИ УЧИНАК ЕТЕРИЧНОГ УЉА МАЈЧИНЕ ДУШИЦЕ И ТИМОЛА НА ПЛЕСНИ Aspergillus flavus И A. oryzae У in vitro И in situ УСЛОВИМА (Хрватска) Ivana Debelić, Dragana Kocevski, Vedran Gradvol, Hrvoje Pavlović: ANTIFUNGAL EFFECT OF THIME ESSENTIAL OIL AND THYMOL ON Aspergillus flavus AND A. оryzae IN in vitro AND in situ CONDITIONS (Croatia) 11.00 Пауза / Break 11.30 Председништво / Chairmanship Ференц Баги, Јелена Вукојевић, Ђоко Кунгуловски Ferenc Bagi, Jelena Vukojević, Dzoko Kungulovski 11.30-11.45 Иван Миловановић, Александар Кнежевић, Татјана Станојковић, Мирјана Стајић, Јелена Вукојевић: АНТИОКСИДАТИВНА, АНТИФУНГАЛНА И АНТИКАНЦЕРОГЕНА АКТИВНОСТ ЕКСТРАКАТА МИЦЕЛИЈЕ Flammulina velutipes ОБОГАЋЕНЕ Se (Србија) Ivan Milovanović, Aleksandar Knežević, Tatjana Stanojković, Mirjana Stajić, Jelena Vukojević: ANTIOXIDANT, ANTIFUNGAL AND ANTICANCER ACTIVITY OF Se-ENRICHED Flammulina velutipes MYCELIUM EXTRACT (Serbia) ― 8 ― 11.45-12.00 Павле Машковић, Драгутин Ђукић, Лека Мандић, Владимир Курчубић, Славица Весковић Морачанин, Славица Солујић: АНТИМИКРОБНА, АНТИОКСИДАТИВНА И ФИТОХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА ЕТАНОЛСКОГ ЕКСТРАКТА БИЉНЕ ВРСТЕ Erica carnea (Србија) Pavle Mašković, Dragutin Đukić, Leka Mandić, Vladimir Kurčubić, Slavica Vesković Moračanin, Slavica Solujić: ANTIMICROBIAL, ANTIOXIDANT ACTIVITIES AND PHYTOCHEMICAL SCREENING OF THE ETHANOLIC EXTRACT OF Erica carnea (Serbia) 12.00-12.15 Стеван Маширевић, Слађана Пап Медић, Ана Терзић: Phoma Macdonaldi НА СЕМЕНУ И ЊЕН ЗНАЧАЈ У ЕТИОЛОГИЈИ ЦРНЕ ПЕГАВОСТИ СУНЦОКРЕТА (Србија) Stevan Maširević, Slađana Medić Pap, Ana Terzić: Phoma Macdonaldi ON SEED AND ITS IMPORTANCE IN ETIOLOGY OF PHOMA BLACK STEM IN SUNFLOWER (Serbia) 12.15-12.30 Mилана Новаковић, Маја Караман, Драган Радновић, Предраг Радишић, Бранко Шикопарија: МОНИТОРИНГ СПОРА ГЉИВА У ОБЈЕКТИМА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА У НОВОМ САДУ (Србија) Milana Novaković, Maja Karaman, Dragan Radnović, Predrag Radišić, Branko Šikoparija: MONITORING OF FUNGAL SPORES IN THE INDOOR AIR OF PRESCHOOL INSTITUTION FACILITIES IN NOVI SAD (Serbia) 12.30-12.45 Тања Васић, Александра Булајић, Весна Крњаја, Сања Живковић, Снежана Анђелковић, Бојан Анђелковић, Јордан Марковић: КАРАКТЕРИЗАЦИЈА БИОДИВЕРЗИТЕТА Colletotrichum destructivum O’Gara ИЗОЛОВАНОГ ИЗ ДЕТЕЛИНЕ У СРБИЈИ (Србија) Tanja Vasić, Aleksandra Bulajić, Vesna Krnjaja, Sanja Živković, Snežana Anđelković, Bojan Anđelković, Jordan Marković: CHARACTERIZATION OF BIODIVERSITY OF Colletotrichum destructivum O’Gara ISOLATES DERIVED FROM ALFALFA FROM SERBIA (Serbia) 12.45-13.00 Tања Петровић, Сузана Димитријевић Бранковић, Зорица Радуловић, Јасмина Рајић, Виктор Недовић: КАРАКТЕРИЗАЦИЈА Lactobacillus plantarum ВРСТА ИЗОЛОВАНИХ ИЗ БИОФЕРМЕНТИСАНОГ ПОВРЋА НА ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ПРОБИОТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (Србија) Tanja Petrović, Suzana Dimitrijević Branković, Zorica Radulović, Jasmina Rajić, Viktor Nedović: CHARACTERIZATION OF Lactobacillus plantarum STRAINS ON POTENTIAL PROBIOTIC ABILITIES (Serbia) ― 9 ― 13.00-13.45 Тамара Галоња Когхил, Јасмина Ђоковић, Гордана Дозет, Љиљана Костадиновић, Јелена Бошковић: УТИЦАЈ ГЉИВЕ Trichoderma harzianum НА КЛИЈАЊЕ И РАНИ РАЗВОЈ ПАПРИКЕ ДО ПЕРИОДА РАЗРЕЂИВАЊА (Србија) Tamara Galonja Coghill, Jasmina Đoković, Gordana Dozet, Ljiljana Kostadinović, Jelena Bošković: THE IMACT OF Trichoderma harzianum ON SPROUTING AND EARLY DEVELOPMENT OF PEPER UNTIL THINING (Serbia) 13.45-14.00 Промоција књиге / Book Promotion ЛЕКОВИТОСТ АУТОХТОНИХ МАКРОГЉИВА Маја Караман HEALING PROPERTIES OF AUTOCHTHONOUS MACROFUNGI Maja Karaman 14.00-14.15 Презентација фирми / Presentation of the companies Дискусија / Discussion 14.30-15.30 Коктел / Coctail Party 14.30-15.30 Постер секција / Poster section 19.00 Свечана вечера / Gala Dinnerš l › ― 10 ― Петак, 19. април 2013. Свечана сала Матице српске Friday, April 19, 2013 State-room of Matica Srpska 9.00 Председништво / Chairmanship Кемал Челик, Игор Стојанов, Зорица Стојанова Kemal Çelik, Igor Stojanov, Zorica Stojanova Уводно предавање / Plenary Lecture 9.00-9.30 Демир Ергун, Дилек Туркер Чакир, Кемал Челик: МИКОТОКСИНИ У АКВАКУЛТУРИ: КОНТРОЛНО-ПРЕВЕНТИВНЕ МЕТОДЕ И УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ РИБА И ЉУДИ (Турска) Demir Ergün, Dilek Türker Çakir, Kemal Çelik: МYCOTOXINS IN AQUACULTURE: CONTROL-PREVENTATION METHODS AND IMPACT ON FISH AND HUMAN HEALTH (Turkey) 9.30-9.45 Немања Јездимировић, Бранислав Курељушић, Јасна Курељушић, Добрила Јакић Димић, Живка Илић, Биљана Миљковић, Оливер Радановић, Ђорђе Цветојевић, Војин Иветић, Миланка Јездимировић: МИКРОМОРФОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ НА ОПНАМА ЕМБРИОНАРНИХ ЋУРЕЋИХ ЈАЈА ИНФИЦИРАНИХ СА Aspergillus fumigatus И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ ЗА ЕМБРИОНАЛНО ПРЕЖИВЉАВАЊЕ (Србија) Nemanja Jezdimirović, Branislav Kureljušić, Jasna Kureljušić, Dobrila Jakić Dimić, Živka Ilić, Biljana Miljković, Oliver Radanović, Đorđe Cvetojević, Vojin Ivetić, Milanka Jezdimirović: MICROMORPHOLOGICAL CHANGES ON THE EMBRYONIC MEMBRANES OF TURKEY EGGS INFECTED BY Aspergillus fumigatus AND THEIR IMPORTANCE FOR EMBRYONIC SURVIVAL (Serbia) 9.45-10.00 Јелица Вукићевић, Биљана Миљковић: СУПЕРФИЦИЈАЛНЕ ГЉИВИЧНЕ ИНФЕКЦИЈЕ У ЦЕНТРАЛНОЈ СРБИЈИ ТОКОМ 2010. ГОДИНЕ (Србија) Jelica Vukićević, Biljana Miljković: SUPERFICIAL FUNGAL INFECTIONS IN CENTRAL SERBIA DURING 2010 (Serbia) 10.00-10.15 Игор Стојанов, Милош Капетанов, Дубравка Поткоњак, Милица Живков Балош, Сандра Јакшић, Јасна Проданов: КОРЕЛАЦИЈА ГРАНИЧНИХ ВРЕДНОСТИ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ НАЛАЗА КЛИНИЧКЕ СЛИКЕ МИКОТОКСИКОЗА (Србија) Igor Stojanov, Miloš Kapetanov, Dubravka Potkonjak, Milica Živkov Baloš, Sandra Jakšić, Jasna Prodanov: CORRELATION BETWEEN THE LIMIT VALUES OF LABORATORY AND CLINICAL MYCOTOXICOSIS (Serbia) ― 11 ― 10.15-10.30 Oлга Легонкова, Олга Селитскаја: МИКРООРГАНИЗМИ ЗЕМЉИШТА КАО БИОРАЗАРАЧИ ПОЛИМЕРНИХ КОМПОЗИТА (Русија) Оlga Legonkova, Olga Selitskaya: SOIL MICROORGANISMS AS BIODESTRUCTORS OF POLYMER COMPOSITS (Russia) 10.30-10.45 Оксана Смирнова, Алексеј Смирнов: ГЉИВИЧНЕ БОЛЕСТИ ДРВОРЕДА У УРБАНИМ УСЛОВИМА МОСКВЕ (Русија) Oxana Smirnova, Alexei Smirnov: FUNGAL DISEASES OF TREE STANDS UNDER URBANIZED CONDITIONS IN MOSCOW (Russia) 10.45-11.00 Роман Пенкин, А. Дорогкина, Алексеј Смирнов: РАЗВОЈ ПРОГНОСТИЧКИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА МИНИМИЗАЦИЈУ ТРЕТМАНА ФУНГИЦИДИМА У ЗАШТИТИ КРОМПИРА ПРОТИВ РАНЕ ПЛАМЕЊАЧЕ У МОСКОВСКОМ РЕГИОНУ (Русија) Roman Penkin, A. Dorogkina, Aleksey Smirnov: DEVELOPMENT OF FORECASTING ELEMENTS FOR MINIMIZATION OF FUNGICIDE TREATMENT AT POTATO PROTECTION AGAINST EARLY BLIGHT IN THE MOSCOW REGION (Russia) 11.00-11.15 Зорица Стојанова, Росита Родева, Илија Каров, Биљана Ковачевић, Василиса Манова, Ралица Георгиева: МОРФОЛОШКА И МОЛЕКУЛАРНА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ИЗОЛАТА Colletotrichum coccodes ИЗОЛОВАНИХ ИЗ ПАПРИКЕ УЗГАЈАНЕ У БУГАРСКОЈ И МАКЕДОНИЈИ (Бугарска, Македонија) Zoritza Stoyanova, Rossitza Rodeva, Ilija Karov, Biljana Kovacevik, Ralitsa Georgieva: MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF Colletotrichum coccodes ISOLATED FROM PEPPER CULTIVATED IN BULGARIA AND MACEDONIA (Bulgaria, Macedonia) 11.15-11.30 Aлександар Поткоњак, Бранислав Лако, Вук Врачар, Марина Јовановић, Гроздана Чанак, Љиљана Сувајџић, Дубравка Миланов: ПОЈАВА ТРИХОФИТОЗЕ КОД ЉУДИ И ГОВЕДА НА ФАРМИ У ВОЈВОДИНИ, СРБИЈА (Србија) Aleksandar Potkonjak, Branislav Lako, Vuk Vračar, Marina Jovanović, Grozdana Čanak, Ljiljana Suvajdžić, Dubravka Milanov:ТHE OCCURENCE OF TRICHOPHYTOSIS AMONG, PEOPLE AND CATTLE ON A FARM IN VOJVODINA, SERBIA (Serbia) ― 12 ― 11.30-11.45 Презентација фирми / Presentation of the companies 11.45 Пауза / Break Председништво / Chairmanship Стеван Попов, Ида Лескошек Чукаловић, Петер Распор Stevan Popov, Ida Leskošek Čukalović, Peter Raspor Уводно предавање / Plenary Lecture 12.00-12.30 Стеван Попов, Синиша Додић, Дамјан Вучуровић, Јелена Додић, Јована Граховац: ДОПРИНОС БИОЕТАНОЛА ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ У СРБИЈИ (Србија) Stevan Popov, Siniša Dodić, Damjan Vučurović, Jelena Dodić, Jovana Grahovac: THE CONTRIBUTION OF BIOETHANOL TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SERBIA (Serbia) 12.30-13.00 Јуре Зупан, Тадеја Матос, Аврелија Ценцич †, Петер Распор: МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУПИ ЗА РАЗОТКРИВАЊЕ НЕПОВОЉНИХ ОСОБИНА ГЕНЕРАЛНО БЕЗБЕДНОГ Saccharomyces cerevisiae (Словенија) Jure Zupan, Tadeja Matos, Avrelija Cencič †, Peter Raspor: METHODOLOGICAL APPROACHES FOR UNRAVELING ILL-NATURED MOMENTS OF GENERALLY GOOD-NATURED Saccharomyces cerevisiae (Slovenia) 13.00-13.15 Стилианос Логотетис, Панагиотис Татаридис, Анастасиос Канелис, Елиас Неранзис: УТИЦАЈ ПРЕКОНДИЦИОНИРАЊА ЋЕЛИЈА У УСЛОВИМА ОСМОТСКОГ СТРЕСА НА ПОВИШЕЊЕ ПРИНОСА АЛКОХОЛА (Грчка) Stylianos Logothetis, Panagiotis Tataridis, Anastassios Kanellis, Elias Nerantzis: THE EFFECT OF PRECONDITIONING CELLS UNDER OSMOTIC STRESS TO HIGH ALCOHOL PRODUCTION (Greece) 13.15-13.30 Панагиотис Татаридис, Анастасиос Канелис, Елиас Неранзис: КОРИШЋЕЊЕ НЕ- SACCHAROMYCES СОЈЕВА КВАСЦА Torulaspora delbrueckii У ПРОИЗВОДЊИ ВИНА И СЛАДА (Грчка) Panagiotis Tataridis, Anastassios Kanellis, Elias Nerantzis: USE OF NONSACCHAROMYCES Torulaspora delbrueckii YEAST STRAINS IN WINEMAKING AND BREWING (Greece) ― 13 ― 13.15-13.30 Соња Пецић, Нинослав Никићевић, Миле Вељовић, Миона Беловић, Саша Деспотовић, Ида Лескошек Чукаловић, Веле Тешевић, Миомир Никшић: УТИЦАЈ Ganoderma lucidum НА СЕНЗОРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И БОЈУ СПЕЦИЈАЛНИХ ШЉИВОВИХ ПРЕПЕЧЕНИЦА (Србија) Sonja Pecić, Ninoslav Nikićević, Mile Veljović, Miona Belović, Saša Despotović, Ida Leskošek Čukalović, Vele Tešević, Miomir Nikšić: THE EFFECTS OF Ganoderma lucidum ON SENSORY CHARACTERISTICS AND COLOUR OF SPECIAL PLUM BRANDIES (Serbia) 13.45-14.00 Jована Вундук, Анита Клаус, Маја Козарски, Миомир Никшић: УТИЦАЈ ЗЕОЛИТА НА САДРЖАЈ МИКРОЕЛЕМЕНАТА У ПЛОДОНОСНОМ ТЕЛУ ГЉИВЕ Grifola frondosa (Србија) Jovana Vunduk, Anita Klaus, Maja Kozarski, Miomir Nikšić: ZEOLITE INFLUENCE ON TRACE ELEMENTS CONTENT IN FRUIT BODY OF Grifola frondosa MUSHROOM (Serbia) 14.00 Коктел / Cocktail Party Председништво / Chairmanship Миомир Никшић, Милан Матавуљ, Елиас Неранзис Miomir Nikšić, Milan Matavuly, Elias Neranzis 14.30-14.45 Елеонора Чапеља: МОЛЕКУЛАРНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА АУТОХТОНИХ ВРСТА ГЉИВА РОДОВА Marasmius, Ganoderma АНАЛИЗОМ ИТС СЕКВЕНЦИ рДНК (Србија) Eleonora Čapelja: MOLECULAR IDENTIFICATION OF AUTOCHTHONOUS FUNGAL SPECIES FROM GENERA Marasmius, Ganoderma BY ANALYZING ITS SEQUENCES rDNА (Serbia) 14.45-15.00 Невена Стевић, Маја Караман, Владислава Галовић, Елеонора Чапеља, Милана Новаковић: МОЛЕКУЛАРНА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА КОЛЕКЦИЈЕ КУЛТУРА ГЉИВА РОДОВА Piptoporus, Pleurotus, Ganoderma, Schizophyllum АНАЛИЗОМ ИТС1 СЕКВЕНЦИ рДНК (Србија) Nevena Stević, Maja Karaman, Vladislava Galović, Eleonora Čapelja, Milana Novaković: MOLECULAR CHARACTERISATION OF FUNGI CULTURE COLLECTIONS WITHIN GENERA Piptoporus, Pleurotus, Ganoderm AND Schizophyllum BY ANALYSIS OF ITS1 SEQUENCES OF rDNK (Serbia) ― 14 ― 15.00-15.15 Aлександар Кнежевић, Иван Миловановић, Мирјана Стајић, Јелена Вукојевић: Trametes suaveolens ПРОДУЦЕНТ ЛИГНОЛИТИЧКИХ ЕНЗИМА (Србија) Aleksandar Knežević, Ivan Milovanović, Mirjana Stajić, Jelena Vukojević: Trametes suaveolens AS LIGNILOLYTIC ENZYME PRODUCER (Serbia) 15.15-15.30 Саша Деспотовић, Миле Вељовић, Соња Пецић ,Бранкица Алексић, Милена Савић, Анита Клаус, Миомир Никшић, Виктор Недовић, Ида Лескошек Чукаловић: УТИЦАЈ ГЉИВЕ Ganoderma lucidum НА ПРОЦЕС ФЕРМЕНТАЦИЈЕ И СЕНЗОРНА СВОЈСТВА ПИВА (Србија) Saša Despotović, Mile Veljović, Sonja Pecić, Brankica Aleksić, Milena Savić, Anita Klaus, Miomir Nikšić, Viktor Nedović, Ida Leskošek Čukalović: EFFECT OF MUSHROOM Ganoderma lucidum ON FERMENTATION PROCESS AND SENSORIAL PROFILE OF BEER (Serbia) 15.30-15.45 Даниела Николовска Неделкоска, Наталија Атанасова Панчевска, Харис Амеди, Емилија Иванова, Митко Караделев, Ђоко Кунгуловски: СКРИНИНГ АНТИБАКТЕРИЈСКЕ И АНТИФУНГАЛНЕ АКТИВНОСТИ СЕЛЕКТИРАНИХ ГЉИВА ИЗ МАКЕДОНИЈЕ (Македонијa) Daniela Nikolovska Nedelkoska, Natalija Atanasova Pančevska, Haris Amedi, Emilija Ivanova, Mitko Karadelev, Đoko Kungulovski: SCRINING OF ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL ACTIVITIES OF SELECTED MACEDONIAN WILD MASHROOMS (Macedonia) 15.45-16.00 Елена Секуловска, Ђоко Кунгуловски, Наталија Атанасова Панчевска: УПОРЕЂИВАЊЕ ДИМЕТИЛСУЛФОКСИДА, ГЛИЦЕРОЛА И ЕТИЛЕНГЛИКОЛА КАО КРИОЗАШТИТНИХ СУПСТАНЦИ ПРОТИВ КВАСАЦА И ПЛЕСНИ (Македонија) Elena Sekulovska, Đoko Kungulovski, Natalija Atanasova Pančevska: COMPARISON OF DIMETHYLSULFOXIDE, GLYCEROL AND ETHYLENE GLYCOL AS CRYOPROTECTIVE AGENTS FOR YEASTS AND MOULDS (Macedonia) Дискусија / Discussion 16.000 Завршна реч / Closing Ceremony Ђоко Кунгуловски, Добрила Јакић Димић, Лека Мандић Dzoko Kungulovski, Dobrila Jakić Dimić, Leka Mandić ― 15 ― Постер секција / Poster section 1. Весна Крњаја, Јелена Левић, Славица Станковић, Тања Петровић, Милош Лукић: ПЛЕСНИ И МИКОТОКСИНИ У ЗРНУ КУКУРУЗА ПОСЛЕ БЕРБЕ (Србија) Vesna Krnjaja, Jelena Lević, Slavica Stanković, Tanja Petrović, Miloš Lukić: MOULDS AND MYCOTOXINS IN FRESHLY HARVESTED MAIZE (Serbia) 2. Марко Јауковић, Никола Станишић, Бранислав Никодијевић, Весна Крњаја: УТИЦАЈ ТЕМПЕРАТУРЕ И ВРЕМЕНА НА САДРЖАЈ ДЕОКСИНИВАЛЕНОЛА (ДОН) И ЗЕАРАЛЕНОНА (ЗОН) У КУКУРУЗУ (Србија) Marko Jauković, Nikola Stanišić, Branislav Nikodijević, Vesna Krnjaja: EFFECTS OF TEMPERATURE AND TIME ON DEOXYNIVALENOL (DON) AND ZEARALENONE (ZON) CONTENT IN CORN (Serbia) 3. Радмило Чоловић, Војислава Бурсић, Горица Вуковић, Ђуро Вукмировић, Сања Лазић, Јованка Левић, Ференц Баги: СНИЖАВАЊЕ НИВОА АФЛАТОКСИНА У КУКУРУЗУ УКЛАЊАЊЕМ ЧЕСТИЦА ПРАШИНЕ (Србија) Radmilo Čolović, Vojislava Bursić, Gorica Vuković, Đuro Vukmirović, Sanja Lazić, Jovanka Lević, Ferenc Bagi: REDUCING MYCOTOXIN LEVEL IN CORN BY REMOVAL OF FINES (Serbia) 4. Сандра Јакшић, Игор Јајић, Ксенија Нешић, Игор Стојанов, Милица Живков Балош, Жељко Михаљев, Биљана Абрамовић: МЕЂУЛАБОРАТОРИЈСКО ПОРЕЂЕЊЕ РЕЗУЛТАТА ОДРЕЂИВАЊА ОХРАТОКСИНА А ЕLISA МЕТОДОМ У КУКУРУЗУ (Србија) Sandra Jakšić, Igor Jajić, Ksenija Nešić, Igor Stojanov, Milica Živkov Baloš, Željko Mihaljev Biljana Abramović: INTERLABORATORY COMPARISON IN THE DETERMINATION OF OCHRATXIN A BY ELISA IN MAIZE (Serbia) 5. Драгана Плавшић, Ђорђе Псодоров, Гордана Димић, Анамарија Мандић, Љубиша Шарић, Ивана Чабаркапа, Ана Варга: ФУНГАЛНА КОНТАМИНАЦИЈА ХЕЉДИНОГ БРАШНА (Србија) Dragana Plavšić, Đorđe Psodorov, Gordana Dimić, Anamarija Mandić, Ljubiša Šarić, Ivana Čabarkapa, Ana Varga: THE FUNGAL CONTAMINATION OF BUCKWHEAT FLOUR (Serbia) 6. Зорица Лопичић, Александра Бочаров Станчић, Мирјана Стојановић, Јелена Милојковић, Владимир Пантић, Милан Адамовић: IN VITRO ПРОЦЕНА КОШТИЦЕ БРЕСКВЕ КАО АДСОРБЕНСА МИКОТОКСИНА (Србија) Zorica Lopičić, Aleksandra Bočarov Stančić, Mirjana Stojanović, Jelena Milojković, Vladimir Pantić, Milan Adamović: IN VITRO EVALUATION OF THE EFFICACY OF PEACH STONES AS MYCOTOXIN BINDERS (Serbia) ― 16 ― 7. Снежана Павловић: МИКОПОПУЛАЦИЈА ПЛОДА КИМА (Србија) Snežana Pavlovic: MYCOPOPULATION OF CARAWAY FRUIT (Serbia) 8. Mарија Шкрињар, В. Миклич, Сунчица Коцић Танацков, Ана Јеромела Марјановић, Стеван Маширевић, Мирјана Крунић, Невена Благојев, Владислава Шошо: КСЕРОФИЛНЕ МИКОПОПУЛАЦИЈЕ ИЗОЛОВАНЕ ИЗ СЕМЕНА УЉАНЕ РЕПИЦЕ (Brassica napus) (Србија) Marija Škrinjar, V. Miklič, Sunčica Kocić Tanackov, Ana Jeromela Marjanović, Stevan Maširević, Mirjana Krunić, Nevena Blagojev, Vladislava Šošo: XEROPHILIC MYCOPOPULATIONS ISOLATED FROM RAPE SEEDS (Brassica napus) (Serbia) 9. Церен Даскај Дикмен, Дилек Хеперкан: ПРОИЗВОДЊА ФУМОНИЗИНА ЦРНИХ АСПЕРГИЛА У СМОКВАМА (Турска) Ceren Daskaya Dikmen, Dilek Heperkan: FUMONISIN PRODUCTION OF BLACK ASPERGILLI IN FIGS (Turkey) 10. Кансу Седефоглу, Дилек Хеперкан: ОДРЕЂИВАЊЕ ОХРАТОКСИНА А У ТУРСКИМ ПИСТАЋИМА (Турска) Cansu Sedefoğlu, Dilek Heperkan: DETERMINATION OF OCHRATOXIN A IN TURKISH PISTACHIO NUTS (Turkey) 11. Церен Дeгирменци, Дилек Хеперкан: ОДРЕЂИВАЊЕ ОХРАТОКСИНА А У ТУРСКИМ ЦРВЕНИМ ВИНИМА (Турска) Ceren Değirmenci, Dilek Heperkan: DETERMINATION OF OCHRATOXIN A IN TURKISH RED WINES (Turkey) 12. Биљана Стојановска Димзоска, Зехра Хајрулаи Муслиу, Елизабета Димитриеска Стојковић, Ристо Узунов, Павле Секуловски: ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИСУСТВА АФЛАТОКСИНА У КИКИРИКИЈУ И ПРОИЗВОДИМА ОД КИКИРИКИЈА ПРИМЕНОМ ТЕЧНЕ ХРОМАТОГРАФИЈЕ СА ФЛУОРОСЦЕНТНИМ ДЕТЕКТОРОМ (Македонија) Biljana Stojanovska Dimzoska, Zehra Hajrulai Musliu, Elizabeta Dimitrieska Stojkovic, Risto Uzunov, Pavle Sekulovski: OCCURENCE OF AFLATOXINS IN PEANUTS AND PEANUT BASED PRODUCTS DETERMINED BY LIQUID CHROMATOGRAPHY WITH FLUORESCENCE DETECTION USING IMMUNOAFFINITY COLUMN CLEAN-UP (Macedonia) 13. Милан Матавуљ, Свјетлана Лолић, Слободанка Вујчић, Снежана Миловац, Милана Новаковић, Маја Караман: Schizophyllum commune – ГЛАВНИ УЗРОЧНИК ОДУМИРАЊА ДРВЕЋА ДРВОРЕДА И ПАРКОВА ГРАДА БАЊА ЛУКЕ (Србија, Република Српска) Milan Matavuly, Svjetlana Lolić, Slobodanka Vujčić, Snežana Milovac, Milana Novaković, Maja Karaman: Schizophyllum commune THE MAIN CAUSE OF DYING TREES OF THE BANJA LUKA ARBORED WALKS AND PARKS (Serbia, Republic of Srpska) ― 17 ― 14. Биљана Миљковић, Јелица Вучићевић, Маја Велхнер, Иван Добросављевић, Милош Капетанов, Немања Јездимировић: Scopulariopsis brevicaulis ИЗОЛАТ ИЗ ПЕРЈА БРОЈЛЕРСКО РОДИТЕЉСКЕ КОКИЦЕ: МАКРОСКОПСКЕ И МИКРОСКОПСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПРЕГЛЕД СЛУЧАЈЕВА КОД ЖИВОТИЊА И ЉУДИ (Србија) Biljana Miljković, Jelica Vučićević, Maja Velhner, Ivan Dobrosavljević, Miloš Kapetanov, Nemanja Jezdimirović:Scopulariopsis brevicaulis ISOLATE IN FEATHER OF BROILER BREEDER HEN: MACROSCOPIC AND MICROSCOPIC CHARACTERISTICS AND REVIEW OF CASES IN ANIMALS AND HUMANS (Serbia) 15. Дафина Делић, Јелица Скробоња, Маја Караман, Милан Матавуљ: АНТИФУНГАЛНА АКТИВНОСТ ЕТАРСКИХ УЉА ВРСТА Origanum vulgare И Rosmarinus officinalis ПРОТИВ ВРСТЕ Candida albicans (Србија) Dafina Delić, Jelica Skrobonja, Maja Karaman, Milan Matavuлy: ANTIFUNGAL ACTIVITY OF ESSENTIAL OILS Origanum vulgare AND Rosmarinus officinalis AGAINST Candida albicans (Serbia) 16. Ивана Чабаркапа, Марија Шкрињар, Јованка Делић, Невена Благојев, Владислава Шошо, Бојана Кокић, Драгана Плавшић: УТИЦАЈ КАРВАКРОЛА И ТИМОЛА НА ФОРМИРАЊЕ БИОФИЛМА Candida albicans (Србија) Ivana Čabarkapa, Marija Škrinjar, Jovanka Delić, Nevena Blagojev, Vladislava Šošo, Bojana Kokić, Dragana Plavšić: ANTIFUNGAL ACTIVITY CARVACROL AND THYMOL AGAINST Candida albicans BIOFILM (Serbia) 17. Бојана Бајић, Јелена Додић, Јована Граховац, Александар Јокић, Драгољуб Цветковић, Лидија Петровић, Дамјан Вучуровић: ОПТИМИЗАЦИЈА ХРАНЉИВЕ ПОДЛОГЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АНТИМИКОТИКА ПРИМЕНОМ Streptomyces spp. (Србија) Bojana Bajić, Jelena Dodić, Jovana Grahovac, Aleksandar Jokić, Dragoljub Cvetković, Lidija Petrović, Damjan Vučurović: OPTIMIZATION OF THE MEDIUM FOR THE ANTIMICOTIC PRODUCTION BY Streptomyces spp. (Serbia) 18. Јелица Скробоња, Дафина Делић, Маја Караман, Милан Матавуљ: АНТИФУНГАЛНО ДЕЈСТВО ЕТАРСКИХ УЉА ВРСТА Foeniculum vulgare, Carum carvi И Eucalyptus sp. НА ИЗОЛАТЕ ВРСТЕ Candida albicans (Србија) Jelica Skrobonja, Dafina Delić, Maja Karaman, Milan Matavuly: ANTIFUNGAL PROPERTIES OF Foeniculum vulgare, Carum carvi AND Eucalyptus sp. ESENTIAL OILS AGAINST Candida albicans STRAINS (Serbia) ― 18 ― 19. Хуска Јукић, Ибрахим Мујић, Душан Рудић, Маја Шегвић Кларић, Невенка Копјар, Јелена Живковић, Мелита Видаковић, Маја Грегорић: ИСПИТИВАЊЕ АНТИГЕНОТОКСИЧНОГ ЕФЕКТА ЕКСТРАКТА Echinacea purpuаe ИЗАЗВАНОГ АФЛАТОКСИНОМ Б1 И ОХРАТОКСИНОМ А (Хрватска) Huska Jukić, Ibrahim Mujić, Dušan Rudić, Maja Šegvić Klarić, Nevenka Kopjar, Jelena Živković, Melita Vidaković, Maja Gregorić: EXAMINATION OF ANTIGENOTOXIC EFFECT OF EXTRACTS OF Echinacea purpurea CAUSED BY AFLATOXIN B1 AND OCHRATOXIN A (Croatia) 20. Емилија Иванова, Наталија Атанасова Панчевска, Ђоко Кунгуловски: АНТИМИКРОБНЕ АКТИВНОСТИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРОИЗВЕДЕНИХ РАСТВОРА ИЗ ЕСЕНЦИЈАЛНИХ УЉА У ОДНОСУ НА ПЕТ ИЗАБРАНИХ ФУНГАЛНИХ СОЈЕВА (Македонија) Emilija Ivanova, Natalija Atanasova Pančevska, Dzoko Kungulovski: ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF LABORATORY PRODUCED ESSENTIAL OIL SOLUTIONS AGAINST FIVE SELECTED FUNGAL STRAINS (Macedonia) 21. Слободанка Вујчић, Свјетлана Лолић, Mара Бојић, Предраг Илић, Милана Новаковић, Маја Караман, Милан Матавуљ: ИНВАЗИВНЕ ЗООПАТОГЕНЕ Mastigomycotina У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, СРБИЈИ И СУСЕДНИМ ЗЕМЉАМА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА Aphanomyces astaci (Република Српска, Србија) Slobodanka Vujčić, Svjetlana Lolić, Mara Bojić, Predrag Ilić, Milana Novaković, Maja Karaman, Milan Matavuly: INVASIVE ZOOPATHOGENIC Mastigomycotina IN REPUBLIKA SRPSKA, SERBIA AND NEIGHBOURING COUNTRIES WITH SPECIAL REFERENCE TO Aphanomyces astaci (Republika Srpska, Srbija) 22. Владислава Шошо, Mарија Шкрињар, Невена Благојев, Славица Весковић-Морачанин: ИДЕНТИФИКАЦИЈА АФЛАТОКСИГЕНИХ ПЛЕСНИ КОРИСТЕЋИ МЕТОДЕ ЗАСНОВАНЕ НА ЛАНЧАНОЈ РЕАКЦИЈИ ПОЛИМЕРАЗЕ (Србија) Vladislava Šošo, Marija Škrinjar, Nevena Blagojev, Slavica Vesković- -Moračanin: IDENTIFICATION OF AFLATOXIGENIC FUNGI USING POLYMERASE CHAIN REACTION-BASED ASSAY (Serbia) 23. Jасна Проданов Радуловић, Радослав Дошен, Игор Стојанов, Иван Пушић, Милица Живков Балош, Радомир Ратајац: УТИЦАЈ МИКОТОКСИНА ЗЕАРАЛЕНОНА НА ПОРЕМЕЋАЈЕ У РЕПРОДУКЦИЈИ СВИЊА (Србија) Jasna Prodanov Radulović, Radoslav Došen, Igor Stojanov, Ivan Pušić, Milica Živkov Baloš, Radomir Ratajac: INFLUENCE OF MYCOTOXIN ZEARALENONE ON THE SWINE REPRODUCTIVE FAILURE (Serbia) ― 19 ― 24. Милош Капетанов, Дубравка Поткоњак, Игор Стојанов, Милица Живков Балош, Сандра Јакшић: УЛОГА КЛИНИЧКЕ И ПАТОМОРФОЛОШКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ МИКОТОКСИКОЗА ИЗАЗВАНЕ МИКОТОКСИНИМА ТРИХОТОЦЕНСКЕ ГРУПЕ Т-2 КОД РОДИТЕЉСКОГ ЈАТА У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ (Србија) Miloš Kapetanov, Dubravka Potkonjak, Igor Stojanov, Milica Živkov Baloš, Sandra Jakšić: CLINICAL AND PATHOMORPHOLOGICAL DIAGNOSTICS OF MYCOTOXICOSIS IN PARENT POULTRY FLOCK CAUSED БY T-2 TRICHOTECENE (Serbia) 25. Добрила Јакић Димић, Божидар Савић, Оливер Радановић, Бранислав Курељушић, Немања Јездимировић: НАЈЧЕШЋЕ МИКОТОКСИКОЗЕ У ПРОИЗВОДЊИ СВИЊА (Србија) Dobrila Jakić Dimić, Božidar Savić, Oliver Radanović, Branislav Kureljušić, Nemanja Jezdimirović: MAIN MYCOTOXICOSES IN PIG PRODUCTION (Serbia) 26. Ема Узелац, Сава Радовић, Маја Караман, Милан Матавуљ, Ханс Петер Молиторис: БИОИНДИКОВАНЕ ВРЕДНОСТИ МИКРОГЉИВА У СКРОБУ И МОГУЋЕ МАЊКАВОСТИ НОВОГ ПРАВИЛНИКА О ХИГИЈЕНИ ХРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (Република Српска, Србија, Немачка) Ema Uzelac, Sava Radović, Maja Karaman, Milan Matavuly, Hans Peter Molitoris: BIOINDICATIVE VALUES OF MICROFUNGI IN STARCH AND POSSIBLE DEFICIENCIES OF THE NEW SERBIAN REGULATIONS ON FOOD HYGIENE (Republica Srpska, Serbia, Germany) 27. Борис Иванчевић, Маја Караман, Невен Маточец, Милан Матавуљ: ЛИШАЈИ (LICHENES) У СРПСКОМ ЗАКОНОДАВСТВУ (Србија, Хрватска) Бoris Ivančević, Maja Karaman, Neven Matočec, Milan Matavly: LICHENES (LISHENES) IN SERBIAN LEGISLATION (Serbia, Croatia) 28. Анастасиос Канелис, Панагиотис Татаридис, Стилианос Логотетис, Грим Вокер: КАРАКТЕРИСТИКЕ ИМОБИЛИСАНИХ НЕ-Sаccharomyces ВРСТА У АЛКОХОЛНОЈ ФЕРМЕНТАЦИЈИ, КОРИШЋЕНИХ У КОНТИНУАЛНО-ШАРЖНОМ МИКРОФЕРМЕНТАЦИОНОМ СИСТЕМУ (Грчка, Велика Британија) Anastasios Kanellis, Panagiotis Tataridis, Stylianos Logothetis, Greeme Walker: THE PERFORMANCE OF IMMOBILISED NON-Sаccharomyces SPECIES IN ALCOHOLIC FERMENTATIONS USING THE CONTINUOUS CASCADE MICROFERMENTATION CASSETTE SYSTEM (Greece, Great Britain) ― 20 ― Oбавештења / Note Уводна предавања трају 30 минута Plenary lectures are planned to last 30 minutes Излагања трају 15 минута Presentations are planned to last 15 minutes Аутори постера од 1-16 морају бити присутни код постера у среду, у паузи за коктел у времену од 13.30-14.30, а од броја 17-28 у четвртак, у времену од 14.30-15.30 Authors of the posters 1- 16 have to be present in poster section during cocktail brake on Wednesday in period from 13.30 to 14.30, and from number 17-28, on Thursday, in period from 14.30 to 15.30 Учесницима ће бити на располагању видео-бим Participants will be provided with video-bim Jезици на којима ће се излагати реферати су енглески и српски The official languages will be English and Serbian Презентације и постере припремити на енглеском језику The presentations and poster are to be prepared in the English language Потребне информације можете добити на телефон 381 21 6615-798 (Матица српска – Мирјана Зрнић); e-mail: mzrnic@maticasrpska.org.rs For all necessary information please contact +381 21 6615-798 (Matica Srpska – Mirjana Zrnić); e-mail: mzrnic@maticasrpska.org.rs Резервацију смештаја можете извршити: Хотел ЗЕНИТ, 21000 Нови Сад, Змај Јовина 8 381-21/6621-444; www.hotelzenit.rs; info@hotelzenit.rs; office@hotelzenit.rs Хотел ЦЕНТАР, 21000 Нови Сад, Успенска 1 381-21/4776-333; www.hotel-centar.rs; reception@hotel-centar.rs; office@hotel-centar.rs Accommodation and Reservation Hotel ZENIT, 21000 Novi Sad, Zmaj Jovina 8 381-21/6621-444; www.hotelzenit.rs; info@hotelzenit.rs; office@hotelzenit.rs Hotel CENTAR, 21000 Novi Sad, Uspenska 1 381-21/4776-333; www.hotel-centar.rs; reception@hotel-centar.rs; office@hotel-centar.rs ― 21 ― Белешке / Notes ― 22 ―

Comments are closed.