C O N T E N T S:

ЧЛАНЦИ, РАСПРАВЕ, ПРИЛОЗИ
ARTICLES, TREATISES, CONTRIBUTIONS

1. ОЛГА З. ШПЕХАР, Ка разумевању монограма Јустинијана I у рановизантијском градитељству централног Балкана
OLGA Z. ŠPEHAR
, Towards the understanding of the monogram of Justinian I in Early Byzantine architecture of the Central Balkans 

2. БРАНКА Ч. ВРАНЕШЕВИЋ, Слика неба на земљи: злато у Изборном јеванђељу великог војводе Николе Стањевића
BRANKA Č. VRANEŠEVIĆ, The Image of Heaven on Earth: Gold in the Gospel Lectionary of Grand Duke Nikola Stanjević

3. КРИСТИНА Ж. МИЛОРАДОВИЋ, Навуходоносоров сан у источнохришћанским илустрованим псалтирима као амблем Божијег пребивалишта на Сиону
KRISTINA Ž. MILORADOVIĆ, Nebuchadnezzar’s Dream in Eastern Christian Illustrated Psalters as an Emblem of God’s Abode in Zion

4. ОГЊЕН Љ. ТУТИЋ, Арханђели са крилима пауна: прилог проучавању представе арханђела Михаила и Гаврила у апсиди Цркве Богородице Ангелоктисти на Кипру
OGNJEN LJ. TUTIĆ, Archangels with Peacock Wings: A Contribution to the Study of the Representation of the Archangels Michael and Gabriel in the Apse of the Church of the Virgin Angeloktisti in Cyprus

5. ДАНИЦА Б. КОМНЕНОВИЋ, Минијатуре Четворојеванђеља попа Никодима (НБКМ 41)
DANICA B. KOMNENOVIĆ, Miniatures of the Four Gospels of Priest Nicodemus (NBKM 41)

6. ЗОРАН Д. РАКИЋ, Уметничка опрема Равноречког четворојеванђеља из манастира Пакре
Zoran D. Rakić, Аrtistic Means of the Tetraevangelion of Ravna Reka from the Pakra Monastery

7. МИРОСЛАВ А. ЛАЗИЋ, Графичка опрема издања Вићенца Вуковића: спој традиционалног и иновативног, православне и католичке иконографије
MIROSLAV A. LAZIĆ, Graphic Design of the Editions of Vincenzo Vuković: A Blend of the Traditional and Innovative, Orthodox and Catholic Iconography

8. ДАНИЕЛА Д. КОРОЛИЈА ЦРКВЕЊAКОВ, Допринос проучавању икона из колекције Галерије Матице српске у Новом Саду – материјали и технике традиционалних иконописаца до средине XVIII века
DANIELA D. KOROLIJA CRKVENJAKOV, A Contribution to the Study of Icons from the Gallery of Matica Srpska Collection in Novi Sad – Materials and Techniques of the Traditional Icon Painters until the Mid-18th Century

9. КОСТА С. ВУКОВИЋ, Повеља са ведутом српске цркве и макета декоративне капе црквеног звоника у Будиму – прилог проучавању репрезентације у XVIII веку
KOSTA S. VUKOVIĆ, The Charter with Veduta of the Serbian Church and the Model of the Decorative Cap of the Church Bell Tower in Buda – A Contribution to the Study of Representation in the 18th Century  

10. АЛЕКСАНДРА С. ЧЕЛОВСКИ, Политичка комуникација у Хабзбуршкој монархији XVIII века и портрет(и) митрополита Мојсеја Путника
ALEKSANDRA S. ČELOVSKI, Political Communication in the 18th-Century Habsburg Monarchy and the Portrait(s) of Metropolitan Mojsej Putnik  

11. БРАНИСЛАВ Н. ТОДИЋ, Захарија Орфелин у Карловцима 1757–1762: неколико исправки и допуна
BRANISLAV N. TODIĆ, Zaharija Orfelin in Karlovci 1757–1762: Some Corrections and Additions  

12. ЖУЖАНА T. КОРХЕЦ ПАП, Прилози историји барокне сликарске технике: резултати рестаураторских истраживања олтарних слика из Војводине
ZSUZSANNA T. KORHECZ PAPP, Contributions to the History of Baroque Painting Technique: Results of Restoration Research on Altar Paintings from Vojvodina  

13. ЈЕЛЕНА А. ТОДОРОВИЋ, Омиљени елемент овога доба – концепт воде у барокној култури
JELENA A. TODOROVIĆ, The Period’s Favourite Element… – water in the Baroque culture  

14. САША М. БРАЈОВИЋ, ТАТЈАНА М. КОПРИВИЦА, Слика о песми и песма о слици: Херцеговачко робље Јарослава Чермака и Николе I Петровића Његоша
SAŠA M. BRAJOVIĆ, TATJANA M. KOPRIVICA, The Painting about the Poem and a Poem about the Image: The Herzegovinian Slaves by Jaroslav Čermák and Nikola Petrović Njegoš  

15. ЛИДИЈА A. МЕРЕНИК, Локални, етнографски, оријентални мотив или детаљ у народним портретима Надежде Петровић и Зоре Петровић
LIDIJA A. MERENIK, Local, Ethnographic and Oriental Motif or detail in the Folk Por­traits by Nadežda Petrović and Zora Petrović 

16. ОЛГА Д. ЖАКИЋ, Симболистичка Визија Милоша Голубовића
OLGA D. ŽAKIĆ, Symbolistic Vision of Miloš Golubović  

17. ЈОВАНА M. НИКОЛИЋ, Помирење полова у сликарству Хилме аф Клинт
JOVANA М. NIKOLIĆ, Gender Reconciliation in Hilma Af Klint’s Paintings

18. АНЂЕЛА М. ДУКИЋ, Преглед архитектуре јавних објеката емиграната из Русије у Нишу и околини (1918–1941)
ANĐELA М. DUKIĆ, Overview of the Russian Emigrant’s Architecture of Public Buildings in Niš and the Surrounding Area (1918−1941) 

19. ИГОР Б. БОРОЗАН, Позлаћено доба и репрезентација владара: Луј XIV и Тито у Версају
IGOR B. BOROZAN, The Gilded Age and the Representation of Rulers: Louis XIV and Tito at Versailles

20. МАРИЈА Р. РАДИСАВЧЕВИЋ, Модели репрезентације Холокауста: меморијална скулптура Олге Јеврић
MARIJA R. RADISAVČEVIĆ, Holocaust Representation Models: Memorial Sculpture by Olga Jevrić

21. ЗОРАН Љ. ЕРИЋ, Између поп-арта и геометријске апстракције: сликарство Милете Андрејевића од 1961. до 1964. у Њујорку
ZORAN LJ. ERIĆ, Between Pop Art and Geometric Abstraction: Mileta Andrejević’s Paint­ing in New York from 1961 to 1964 

22. ЈАСМИНА Ђ. ЧУБРИЛО, Етичко-политичко у естетском: савремена уметност у филмовима Квадрат и Човек који је продао своју кожу
JASMINA Đ. ČUBRILO, Ethical-Political in the Aesthetic: Contemporary Art in the Films The Square and L’homme qui a vendu sa pe 

ПРИКАЗИ
REVIEWS

1. ИГОР Б. БОРОЗАН, Владимир Симић, Портрет српског интелектуалца у доба просветитељства, Матица српска, Нови Сад 2022

2. СТАНИСЛАВА М. ЈОВАНОВИЋ МИНДИЋ, Александра Человски, Племство у српској визуелној култури XVIII века, Матица српска, Нови Сад 2021

3. СНЕЖАНА В. МИШИЋ, Игор Борозан, Слика и моћ. Представе владара у српској визуелној култури XIX и почетком XX века, Галерија Матице српске – Матица српска, Нови Сад 2021

4. САЊА Д. КИПРОСКИ, Архитектура и визуелне уметности у југословенском контексту: 1918–1941, уредили Александар Кадијевић и Александра Илијевски, Београд 2021

5. АЛЕКСАНДАР Ђ. КАДИЈЕВИЋ, Tamara Bjažić Klarin, Za novi ljepši Zagreb. Arhitektonski i urbanistički natječaji međuratnog Zagreba 1918.–1941, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 2020

6. АНДРЕЈ М. ВУЈНОВИЋ, Edgar Vind, Paganske misterije u renesansi, Fedon, Beograd 2019 

7. ЉУБИЦА М. ВУЈОВИЋ, Изложба Колекција као огледало. Модернизам у делима из Галерије Матице српске у Галерији САНУ (23. децембар 2021. – 20. март 2022)

ИМЕНСКИ РЕГИСТАР,
ГЕОГРАФСКИ РЕГИСТАР,
СПИСАК РЕЦЕНЗЕНАТА,
ИМПРЕСУМ,