C O N T E N T S:

ЧЛАНЦИ, РАСПРАВЕ, ПРИЛОЗИ
ARTICLES, TREATISES, CONTRIBUTIONS

 1. BRANKA Č. VRANEŠEVIĆ, Iconography of the Parapet Slab From the Church of St. Thomas in Kuti: New Reflections and Possible Interpretations
  БРАНКА Ч. ВРАНЕШЕВИЋ, Иконографија парапетне плоче цркве Св. Томе у Кутима: нова размишљања и могућа тумачења
 1. ОЛГА З. ШПЕХАР, Евергетизам у касноантичком сакралном градитељству централног Балкана
  OLGA Z. ŠPEHAR, Euergetism in Late Antique Sacral Architecture of the Central Balkans

 2. OGNJEN LJ. TUTIĆ, FROM GREGORY THE GREAT TO LEO III: THE KTETOR AND DONOR ACTIVITIES OF THE POPES IN ROME AND THE BASILICAS OF ST. PETER AND SAN PAOLO FUORI LE MURA
  ОГЊЕН Љ. ТУТИЋ, Од Григорија Великог до Лава III: Ктиторска и донаторска делатност папа у Риму и базиликама Св. Петра и Сан Паоло Фуори ле Мура (Св. Петра изван зидина)

 3. АНЂЕЛА ГАВРИЛОВИЋ, Симболика и контекст сцене Давид удара у гусле Саулу у Капели III у Бавиту – прилог проучавању значења циклуса Давидовог живота у источнохришћанској уметности
  ANĐELA Đ. GAVRILOVIĆ, The Symbolism and Context of the Scene David Playing Harp Before Saul in Chapel III at Bawit – a Contribution to the Study of the Meaning of the David Cycle in Eastern Christian Art

 4. DRAGANA S. PAVLOVIĆ, The Programmatic Context of the Portraits of Serbian nobility at the Time of the Nemanjić Dinasty
  ДРАГАНА С. ПАВЛОВИЋ, Програмски контекст српског властеоског портрета у доба Немањића

 5. МАРИЈАНА Љ. МАРКОВИЋ, ЦИКЛУС ПАТРОНА У ЦРКВИ СВЕТОГ ЂОРЂА У АЈДАНОВЦУ
  MARIJANA LJ. MARKOVIĆ, The Cycle of Patron Saint in the Church of Saint George in Ajdanovac

 6. БРАНКО ЧОЛОВИЋ, Икона Христа Цара Царева и Великог Архијереја из Лазарице дјело Емануела Лампардоса
  BRANKO ČOLOVIĆ, The Icon of Christ the Emperor of Emperors and the Great Archbishop of Lazarica – Work of Emanuel Lampardos
 1. ВУК Ф. ДАУТОВИЋ, Уметничке миграције и визуелна култура Југоисточне Европе: мајстор Тома Исидоровић из Крушева
  VUK F. DAUTOVIĆ, Art Migrations and Visual Culture of Southeast Europe: Artisan Toma Isidorović from Kruševo

 2. ДУЊА Д. АНДРИЋ, САЊА Д. КИПРОСКИ, Нереализовани пројекат робне куће Митић на Славији (1940)
  DUNJA D. ANDRIĆ, SANJA D. KIPROSKI, Unrealized Project of the “Mitićˮ Department Store in Slavija Square (1940)

 3. АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Градитељ и наручилац у новијој српској архитектури: нерасветљене споне
  ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, Builders and Clients in Newer Serbian Architecture: Unresolved Connections
 1. VERICA S. PAVIĆEVIĆ, The Belgrade opus of the architect Nikola Nestorović (1868-1957)
  ВЕРИЦА С. ПАВИЋЕВИЋ, Београдски опус архитекте Николе Несторовића (1868-1957)

 2. SOFIJA B. JOVANOVIĆ, OVERVIEW OF THE OPUS OF ARCHITECT ANDREY VASILYEVICH PAPKOV BETWEEN TWO WARS IN KINGDOM OF SCS/YUGOSLAVIA (1925-1941)
  СОФИЈА Б. ЈОВАНОВИЋ, Преглед делатности архитекте Андреја Васиљевича Папкова у  Kраљевини СХС/Југославији између два светска рата (1925–1941)
 1. МИЛИЦА БОЖИЋ МАРОЈЕВИЋ, Теоријска полазишта музејске комуникације
  MILICA BOŽIĆ MAROJEVIĆ, Theoretical Bases of Museum Communication

 2. ЛЕОН КОЈЕН, Надежда Петровић и Сезан: један неуочени утицај
  LEON KOJEN, Nadežda Petrović and Cézanne: an Unnoticed Influence

 3. МАКСИМИЛИЈАН ДОРОСЛОВАЧКИ, Мостарско спомен гробље у опусу архитекте Богдана Богдановића: Театрон и његове романтичарске реминисценције
  MAKSIMILIJAN DOROSLOVAČKI, Mostar Memorial Cemetery in the Oeuvre of Architect Bogdan Bogdanović ‒ The Theatron and Its Romantic Reminiscences

ПРИКАЗИ
REVIEWS

 1. МИЛЕНА АНТОНИЈЕВИЋ, Игор Борозан (ур.), Европски оквири српског симболизма (Нови Сад: Галерија Матице српске; Београд: Институт за историју уметности Филозофског факултета, 2021)
 1. ЈОВАНА НИКОЛИЋ, Изложба: Живот – Сан – Смрт. Европски оквири српског симболизма (Галерија Матице српске, 6. новембар 2021 – 31. јануар 2022)
 1. СНЕЖАНА МИШИЋ, Тијана Палковљевић Бугарски, Понос нације. 175 година Галерије Матице српске, Галерија Матице српске, Нови Сад 2022.
 1. ИСИДОРА САВИЋ, Урош Предић. Живот посвећен лепоти и уметности, (Галерија Матице српске, Нови Сад, 7. октобар 2022 – 12. фебруар 2023)
 1. ДИЈАНА МЕТЛИЋ, Весна Круљац, Бранко Ве Пољански (1898‒1947) (Факултет примењених уметности Београд, 2023)

 2. БОЈАНА СТЕВАНОВИЋ, Изложба: Грачаница: сјај уметности у доба краља Милутина (Галерија САНУ, 21. децембар 2022 – 26. фебруар 2023)

ИМЕНСКИ РЕГИСТАР,
ГЕОГРАФСКИ РЕГИСТАР,
СПИСАК РЕЦЕНЗЕНАТА,
ИМПРЕСУМ,