Матица српска

Матице српске број 1
21101 Нови Сад

Централа: 021 420 199
Телефони: 021 527 855, 021 527 622
Факс: 021 528 901
Продаја књига: 021 523 567

e-mail: ms@maticasrpska.org.rs


Образац за контактирање: