Делатност у области природних наука у Матици српској започет је врло рано. Прве књиге из области ратарства, воћарства, виноградарства, сточарства, пчеларства итд. објављиване су у другој половини 19. и првој половини 20. века, и имале су, пре свега, за циљ просвећивање народа (Едиције: Књиге за народ и Књиге Матице српске).

Потреба да се у Матици српској организује научно-истраживачки рад резултирао је формирањем Научног одсека који је установљен Матичиним уставом од септембра 1920. а чије је конституисање одржано априла 1922. године. За прочелника Одсека изабран је председник Српске Краљевске Академије Јован Цвијић. Нацртом Устава Матице српске из 1948. предложено је оснивање Научног одељења Матице српске. Доношењем Правилника Научног одељења, у члану 8, утврђени су задаци Секције за природне науке, који су се састојали у проучавању биљног и животињског света, геолошких и географских појава у Војводини те помагању развоја свих наука о природи у Војводини. Секција за природне науке имала је две групе: Биолошку и Географску. Интензивирањем научно-истраживачке делатности у овој области појавила се потреба да се оформи самостално одељење па је маја 1965. на Редовној скупштини Матице српске формирано Одељење за природне науке Матице српске.

Од осамостаљења до данас, Одељење се бави научним истраживањима из свих области природних наука. Основна делатност усмерена је на научно-истраживачке пројекте, организацију научних скупова, објављивање књига односно посебних издања, издавање часописа и зборника са научних скупова  и доделу награда.

Радом Одељења за природне науке руководи Одбор Одељења који има четворогодишњи мандат. Нa челу Одбора Одељења је секретар Одељења. Садашњи Одбор изабран je на седници Управног одбора од 5. октобра 2020. године.

Секретар Одељења:
академик Рудолф Кастори
21 000 Нови Сад, Ул. Матице Српске 1
е-mail: kastori@polj.uns.ac.rs

Стручни сарадник за издавачку делатност:
Љиља Дражић
Телефон: 021 6615-798 и 021 420-199, локал 117
е-mail: ljdrazic@maticasrpska.org.rs

Стручни сарадник за научно-истраживачку делатност:
др Јована Трбојевић Јоцић
Телефон 021/6615-798; 021/420-199, локал 118
е-mail: jtrbojevic@maticasrpska.org.rs

Чланови Одбора Одељења за природне науке:

Проф. др Горан Аначков
Проф. др Ференц Баги
Проф. др Пал Божа
Проф. др Милан Вапа
Проф. др Анте Вујић
Проф. др Јелена Вукојевић
Мср Милена Даничић
Проф. др Симонида Ђурић
Проф. др Ружица Игић
Др Ана Јеромела Марјановић
Др Млађен Јовановић
Академик Рудолф Кастори (секретар Одељења)
Проф. др Владимир Катић
Доц. др Сунчица Коцић Танацков
Проф. др Марија Краљевић Балалић
Проф. др Боривој Крстић
Проф. др Богосав Лажетић
Проф. др Ивана Максимовић
Проф. др Јован Максимовић
Академик Војислав Марић
Проф. др Слободан Марковић
Проф. др Милан Матавуљ
Проф. др Стеван Маширевић
Проф. др Нада Милошевић
Проф. др Марина Путник Делић
Проф. др Чедомир Раденовић
Проф. др Душан Сурла
Др Мирјана Ћук
Проф. др Слободан Ћурчић
Проф. др Смиљка Шимић

Последњих деценија, рад на научно-истраживачким пројектима био је усмерен на истраживању у области медицине и здравља, биљног и животињског света, геологије, геоморфологије, хидрологије и климатологије Војводине. Посебно су значајна изучавања становништва, флоре и фауне Фрушке горе и Вршачких планина. Посебна пажња посвећена је истраживањима у области микробиологије, микологије, биофизике и биохемије.

Резултати рада са научно-истраживачких пројеката објављују се научним монографијама, периодичним и посебним публикацијама и саопштавају на домаћим и међународним научним скуповима.

Посебна издања

Група.аутора, Invertebrates (Invertebarta) of the Fruska Gora Mountain (I), ed. S. Šimić (2008)
Група.аутора, Invertebrates (Invertebarta) of the Fruska Gora Mountain (II), ed. S. Šimić (2009)
Јавор Рашајски, Птице свете горе – birds of mount athos (2012)
Драгиша Т. Поповић и сар. Патолошка анатомија и судска медицина у Војводини (2012)
Група аутора, Invertebrates (Invertebarta) of the Fruska Gora Mountain (III), ed. S. Šimić (2013)
Ч. Раденовић, М. Филиповић, М. Бабић, Међузависност процеса закаснеле флуоресценције хлорофила, фотосинтезе и оплемењивања кукуруза (2013)
Група аутора, Invertebrates (Invertebrata) of the Fruška Gora Mountain (IV) ed. S. Šimić (2017)
Група аутора, Invertebrates (Invertebrata) of the Fruška Gora Mountain (V) ed. S. Šimić (2017)
Јован Максимовић, Лекари пречани у српском цивилном и војном санитету у XIX и почетком XX века (2017)
Бранислава Буторац, Флора петроварадинског рита: јуче–данас–сутра (2018)
Рудолф Кастори, Ивана Максимовић, Марина Путник-Делић, Бор у исхрани биљака (2018)

 

Награда професора Лазара Стојковића

Матица српска је, у складу са завештањем професора Лазара Стојковића (*1904–†1977), установила награду која носи његово име и додељује се сваке треће године млађим научним радницима на дан његовог рођења 23. марта. Према жељи великог добротвора награда је намењена млађим научним радницима који се баве првенствено питањима из области агроекологије и агроекосистема. Награда се додељује од 1990. године. Жири награде изабран је на седници Управног одбора од 14. новембра 2016.

Жири Награде Лазара Стојковића:
Проф. др Марија Краљевић Балалић председник жирија
Академик Рудолф Кастори
Проф. др Ивана Максимовић
Др Нада Милошевић
Академик Драган Шкорић

Пупинова награда

Пупинова награда додељује се за студентске радове који представљају допринос техничким и природно-математичким дисциплинама којима се бавио Михајло Пупин. Установљена је 1995. године и додељује се сваке треће године. Жири Пупинове награде изабран је на седници Управног одбора од 14. новембра 2016. године.

Жири Пупинове награде:
Проф. др Владимир Катић председник жирија
Проф. др Бранислав Боровац
Проф. др Маријана Војновић Милорадов
Проф. др Миљко Сатарић
Проф. др Владимир Вујичић
Проф. др Душан Сурла

Научни скупови

Одељење је у прошлости организовало већи број научних скупова посвећених еколошким, здравственим и другим проблемима. Одељење је 2003. године установило Међународни научни симпозијум: Микологија, микотоксикологија и микозе (Micology, Micotoxicology and Mycoses) који се одржава сваке друге/треће године. Радови са овог скупа публикују се у Матичином часопису Зборник Матице српске за природне науке.