Часопис Зборник Матице српске за филологију и лингвистику основан је 1957. године. До 1984. излазио је под називом Зборник за филологију и лингвистику. Објављује изворне и прегледне научне радове, научну критику, те хронику и библиографију из области филолошких и лингвистичких проучавања. У тематском и дисциплинарном погледу отворен, Зборник публикује радове из опште лингвистике,  историјске, типолошке и компаративне лингвистике, етимологије, дијалектологије, контактне и контрастивне лингвистике, ономастике итд., са фокусом пажње на славистичким питањима и, посебно, на српском језику у синхроној и дијахроној перспективи, како на стандардном језику и  књижевним идиомима у прошлости, тако и на дијалектима српског језика.

Циљ часописа је да промовише истраживања заснована на темељној анализи релевантног корпуса, са теоријским увидима у проблематику, чиме се залаже за плодотворан спој традиционалне филологије и лингвистике. Поред тога, Зборник подстиче дијалог између различитих теоријско-методолошких приступа у истраживању језика, као и између лингвистичке и филолошке традиције и савремених теорија.

Зборник се налази на референтној европској ERIH листи часописа (European Reference Index for the Humanities) и у Српском цитатном индексу, а одабрани апстракти публикују се у Linguistic Abstracts (Wiley-Blackwell, Oxford). Излази у две свеске годишње. Радови се објављују на српском и другим словенским језицима, затим на енглеском, немачком и француском.

Главни уредници

Проф. др Миливој Павловић (1957-1969)
Проф. др Рудолф Коларич (1961-1962)
Академик Павле Ивић (1963-2000)
Академик Александар Младеновић (2000-2009)
Академик Јасмина Грковић-Мејџор (2010-)

Уредништво Зборника Матице српске за филологију и лингвистику

Академик Јасмина Грковић-Мејџор, Универзитет у Новом Саду, Србија, главни и одговорни уредник
Проф. др Миливој Алановић, Универзитет у Новом Саду, Србија
Проф. др Нада Арсенијевић, Универзитет у Новом Саду, Србија
Проф. др Жарко Бошњаковић, Универзитет у Новом Саду, Србија
Проф. др Драга Зец, Универзитет Корнел, САД
Проф. др Марина Курешевић, Универзитет у Новом Саду, секретар
Академик Герхард Невекловски, Аустријска академија наука, Аустрија
Проф. др Мотоки Номаћи, Универзитет Хокаидо, Јапан
Проф. др Слободан Павловић, Универзитет у Новом Саду, Србија
Проф. др Драгољуб Петровић, Универзитет у Новом Саду, Србија
Проф. др Мато Пижурица, Универзитет у Новом Саду, Србија
Проф. др Владислава Ружић, Универзитет у Новом Саду, Србија
Академик Светлана М. Толстој, Руска академија наука, Русија
Академик Зузана Тополињска, Македонска академија наука, Македонија
Проф. др Бјорн Хансен, Универзитет у Регензбургу, Немачка

Стручни сарадник Милена Кулић, e-mail mkulic@maticasrpska.org.rs
Телефони: 021 622-726 и 021 420-199 локал 132

Адреса Уредништва:
Матица српска
Уредништво Зборника Матице српске за филологију и лингвистику
21000 Нови Сад Матице српске 1
e-mail: mkulic@maticasrpska.org.rs

 Упутство за ауторе
 Упутство за рецензенте

Архива:

књига 66, свеска 2, година 2023.
књига 66, свеска 1, година 2023.
књига 65, свеска 2, година 2022.
књига 65, свеска 1, година 2022.
књига 64, свеска 2, година 2021.
књига 64, свеска 1, година 2021.
књига 63, свеска 2, година 2020.
књига 63, свеска 1, година 2020.
књига 62, свеска 2, година 2019.
књига 62, свеска 1, година 2019.
књига 61, свеска 2, година 2018.
књига 61, свеска 1, година 2018.
књига 60, свеска 2, година 2017.
књига 60, свеска 1, година 2017.
књига 59, свеска 2, година 2016.
књига 59, свеска 1, година 2016.
књига 58, свеска 2, година 2015.
књига 58, свеска 1, година 2015.
књига 57, свеска 2, година 2014.
књига 57, свеска 1, година 2014.
књига 56, свеска 2, година 2013.
књига 56, свеска 1, година 2013.
књига 55, свеска 2, година 2012.
књига 55, свеска 1, година 2012.
књига 54, свеска 2, година 2011.
књига 54, свеска 1, година 2011.
књига 53, свеска 2, година 2010.
књига 53, свеска 1, година 2010.
књига 52, свеска 2, година 2009.
књига 52, свеска 1, година 2009.
књига 51, свеска 1-2, година 2008.
књига 50, свеска 1, година 2009.
књига 49, свеска 2, година 2009.
књига 49, свеска 1, година 2009.
књига 48, свеска 1-2, година 2005.
књига 47, свеска 1-2, година 2004.