2.2.2015-6Објављен је децембарски број „Летописа Матице српске” (год. 194, књ. 502, св. 6) који је у целости посвећен темату „Авангардни покрети и родно кодирање”. Темат је приредила Бојана Стојановић Пантовић. У уводном тексту „Уз темат ‘Авангардни покрети и родно кодирање’” ауторка је образложила на чему се темеље основне идеје концепције темата и дала кратко образложење заступљених текстова: „Темат који је пред читаоцима најпре доноси два уводна преведена текста Барбаре Д. Рајт и Гијома Бридеа, у којима се емпиријски и документовано анализују превласт и доминацијa мушког принципа у експресионизму и надреализму, на основу тумачења текстова из ондашње периодике који су готово непознати српској публици. Мизогинија експресионистичког покрета наставља се и у надреализму, насупрот декларативним изјавама и другачијим праксама самих ауторки и аутора (ту је особито занимљиво виђење Артура Рембоа као претходника авангардних покрета). Због тога се борба за женско ауторство одвија и даље у првим деценијама прошлога века (Милица Мими Вуловић), упркос флуидним идентитетима који су обележени све снажнијом маскулинизацијом, односно феминизацијом (Кафка, Растко Петровић). У шест ауторских текстова наших истакнутих младих теоретичарки и критичарки осветљавају се сложене родне позиције појединих авангардних покрета укључујући и декаденцију (хомоеротске песме К. Кавафиса) из перспективе књижевних дела поменутих европских, далекоисточних и српских аутора и ауторки тога доба. Tиме се несумњиво наговештавају дугорочни процеси поетичких и културолошко-родних промена, који ће потом захватити књижевност и уметност друге половине 20. века. Видети између осталог и наш текст „Експресионистички покрет и проблем родног кодирања”, Philologia Mediana, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, VIII, новембар 2016, бр. 8, 29–41. Упоредити и једну од најновијих публикација посвећену немачким експресионисткињама у књижевности и осталим уметностима: Expressionistinnen, Hrsg. von Christin Eichhorn und Johannes S. Lorenzen, Neofelis Verlag GmbH, Berlin 2016. 753 (нпр. воајеризам, филм и наратологија код Маргерит Дирас и Ђуничира Танизакиja) и постмодернизма, све до савременe литературe и теоријскe мисли”.

Часопис је доступан и у електронској форми и може се преузети овде.

 

Comments are closed.