2.2.2015-6У саиздаваштву Огранка САНУ у Новом Саду и Одељења за књижевност и језик Матице српске објављен је зборник научних радова „Историјска лексикографија српског језика“. Зборник обједињује радове са истоименог научног скупа одржаног у Огранку САНУ у Новом Саду 6. и 7. децембра 2019. године. Суорганизатори скупа били су Огранак САНУ у Новом Саду и Матица српска.

Скуп је замишљен и реализован у оквиру рада на пројекту „Речник српског језика XII–XVIII века“, који се одвија у оквиру рада Одељења за књижевност и језик Матице српске, а чији је дугорочни циљ израда обухватног историјског речника српског народног језика. Жеља је била да се након вишегодишњег рада на овом пројекту, током којега се пројектни тим суочавао с немалим бројем недоумица и питања везаних за макроструктуру и микроструктуру будућег речника, саберу искуства, сагледају се у целини те се, у дијалогу са истраживачима блиских научних опредељења, приближе могућим решењима.

У Зборнику се издвајају три целине. Прва, насловљена „Историјска лексикографија и етимологија“, поред тога што представља макроструктуру општег историјског речника српског језика и предлог концепције једног специјализованог речника (личних имена), указује на преплетеност и неодвојивост историјске лексикографије и етимологије. О томе како се ове две блиске научне дисциплине и у теоријском и у методолошком погледу допуњују сведоче прилози о топонимији као извору непотврђених лексема и о историјскојезичкој грађи у етимолошким речницима. У другој целини, „Извори за историјски речник српског језика“, разматрају се две групе питања везаних за корпус историјског речника: с једне стране, принципи рашчитавања текстова, чија палеографска и правописна разноврсност и неретка неуједначеност отвара низ дилема, и, с друге, сложеност и слојевитост корпуса у жанровском погледу и лексичке специфичности појединих извора. Трећи тематски одељак, „Ка микроструктури историјског речника српског језика“, посвећен је различитим аспектима речничке микроструктуре, од представљања одговарајућих дигиталних издања и модела лексикографске обраде једног споменика, преко разматрања појединих решења у будућем историјском речнику српског језика, у контексту словенских историјских речника, везаних за идентификацију и формирање одредница, представљање граматичких информација, лексикографску обраду граматичких речи и дефинисање лексичког значења, да би се, на крају, на основу предложених решења, изнео и предлог микроструктуре историјског речника српског језика.

Средства за објављивање ове публикације обезбедили су Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Comments are closed.