2.2.2015-6У оквиру издавачке делатности Одељења за књижевност и језик Матице српске објављена је књига Милована Видаковића „Млади Товија“. Књига представља резултат рада на пројекту „Религиозни епови српских предромантичара“, а приредили су је проф. др Радослав Ераковић и проф. емеритус Сава Дамјанов. Ова књига представља велики допринос савременом проучавању књижевног и културног наслеђа, насталог на размеђи 18. и 19. века. Религиозни еп „Млади Товија“ приређен је на основу првог издања дела, штампаног 1825. године у чувеној будимској универзитетској „књигопечатњи“. Инсистирање приређивача на књижевноисторијској и аутопоетичкој релевантности овог песничког остварења, омогућило им је да констатују како је песнички опус Милована Видаковића, сасвим у духу епохе којој је припадао, настао на размеђи две тада доминантне стилске формације у српској књижевности: „анахроног“ предромантизма и „модерног“ хердеровског романтизма.

Рукопис садржи следећа поглавља: Предговор (Радослав Ераковић, „Приповедачки светови Милована Видаковића“), О Миловану Видаковићу (Сава Дамјанов, „Ониричка фантастика и пројекције сакралног у религиозним спевовима Милована Видаковића“), Хронологија живота и рада, Селективна библиографија, Речник мање познатих речи и израза, Општа начела приређивања, Посебна напомена приређивача.

Штампање књиге омогућило је Министарство културе Републике Србије.

Comments are closed.