Рођен је у Бањалуци, 19. марта 1948. године. Гимназију завршио у Бањалуци, 1967. године. На Педагошкој Академији у Бањалуци дипломирао 1971. године на смеру Биологија–хемија. Дипломирао и на Природно-математичком факултету у Новом Саду 1974. године на групи Биологија. Докторску дисертацију под називом „Неспецифичне фосфомоноестар-хидролазе микроорганизама и њихов значај у кружењу фосфора у акватичним стаништима” из области природних наука одбранио на Природословно-математичком факултету Свеучилишта у Загребу, 1986 године.

У звање асистента приправника на Заводу за биологију Универзитета у Новом Саду изабран 1975. године, у звање доцента на Природно-математичком факултету у Новом Саду изабран 1987. године, у звање ванредног професора 1992. године, а у звање редовног професора 1997. године за област Микробиологија и Биологија алги и гљива. Осим основних и изборних курсева из микробиолошке и еколошке групе предмета (12 курсева), предавао је и на специјалистичким и магистарским студијама из Микробиологије на Природно-математичком факултету и Инжињерства заштите животне средине на Универзитету у Новом Саду, а по новом програму предавао на специјалистичким, мастер и докторским студијама. Такође, предавао је и делове наставе из биологије и генетике прокариота на курсу Биологије за студенте медицине новосадског Универзитета на енглеском језику, а Биологију алги и биологију гљива и Екологију и разноврсност алги, гљива и лишајева на Природно-математичком факултету Универзитета у Бањалуци.

Захваљујући стипендији IAEA, провео 15 месеци на специјализацији из микробне екологије у Лондону, Бирмингему и Warwick универзитету у Ковентрију (1978–1979). У периоду 1990–1992 био је на постдокторском студијском боравку на Универзитету у Регенсбургу (Немачка). На студијским боравцима боравио на Универзитетима у Халеу, Бајројту, Лондону, Регенсбургу, Будимпешти, Сегедину, Пловдиву, Нарвику, Темишвару, Араду, Хат-Јају (Тајланд). Говори енглески и немачки а служи се руским и јужнословенским језицима.

Члан је више научних и стручних организација. Стални је члан сарадник Оделења за природне науке Матице Српске, члан је Научног одбора Матице Српске за природне науке и  рецензент едиције Зборника Матице Српске за природне науке.

Написао је у коауторству девет уџбеника за студенте, коаутор је једанаест монографија, објавио је oкo 80 научних радова у међународним научним часописима и зборницима научних скупова и oкo 150 научних и 30 стручна рада у домаћим часописима, као и око 200 научних и стручних саопштења на скуповима у земљи и иностранству. На домаћим и међународним скуповима у земљи и иностранству одржао је  више предавања по позиву.

Био је руководилац и учесник многих пројеката.

Академију уметности у Новом Саду, одсек графике, уписао је 1984. године, апсолвирао 1988, а дипломирао 1996. године. До сада је излагао на 19 самосталних изложби у земљи и иностранству и на преко 100 колективних у земљи и иностранству. За свој сликарски рад је награђиван.

Објавио књиге: Репетиторијум за вежве и практични део испита из предмета „Основи микробиологије, нижих биљака и гљива (у коауторству) (1981), Практикум из биологије за студенте прехрамбених технологија (у коауторству) (1983, Основи микробиологије нижих биљака и гљива (у коауторству) (1987), Практикум из биологије за студенте прехрамбених, хемијских и фармацеутских технологија (у коауторству) (1991), Микробиолошко испитивање квалитета површинских вода (у коауторству) (1998), Микробиологија вода (у коауторству) (2000), JUGOLEX glosar (у коауторству) (2005), Микологија (у коауторству) (2007).

Comments are closed.